367/2021

Helsingfors den 29 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015), sådan den lyder i förordning 124/2018, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

Helsingfors den 29 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Bilaga 2

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller folkhälsa, djurhälsa och växtskydd

Verksamhetskrav Europeiska unionens bestämmelser Nationella genomförandebestämmelser eller kompletterande bestämmelser
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artiklarna 14, 15, 17.1*, samt artiklarna 18, 19 och 20*så som den genomförts i synnerhet genom följande bestämmelser: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, artikel 14 Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel, bilagan Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021) 6 § Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), förbud mot användning av läkemedel, läkemedelssubstanser och läkemedelspreparat som föreskrivits med stöd av 8 och 9 § samt 10 § 1 mom., 11 § och 12 § 1–3 mom. Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (1054/2014), 4 § 5 punkten Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (948/2014), bilaga 2, 1 kap. 4 punkten Jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur (949/2014), 4 § 1 mom., 2 mom. 1, 2 och 4–7 punkten samt 3 och 4 mom. och 5 §
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, artikel 4.1 samt punkt 4 leden g, h och j, punkt 5 leden f och h och punkt 6 i avsnitt II i del A i bilaga I samt punkt 8 leden a, b, d och e och punkt 9 leden a och c i avsnitt III i del A i bilaga I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel 3.1 samt punkt 1 leden b, c, d och e, punkt 2 leden a i, ii och iii, leden b i och ii samt led c och punkterna 3, 4 och 5 i avsnitt IX kapitel I del I i bilaga III, punkterna 1, 2, 3 och 4 i avsnitt IX kapitel I del II.A i bilaga III och punkt 1 leden a och d, punkt 2, punkt 4 leden a och b i avsnitt IX kapitel I del B i bilaga III, samt punkt 1 i avsnitt X kapitel I i bilaga III Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, artikel 5.1 samt punkt 4 leden e och g i avsnitt I i del A i bilaga I och punkt 2 leden a, b och e i avsnitt II i del A i bilaga I, artikel 5.5 samt punkterna 1 och 2 i bilaga III samt artikel 5.6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, artikel 18
5 Rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG, artikel 3 leden a, b, d och e samt artiklarna 4, 5 och 7 Lagen om medicinsk behandling av djur, 10 § 1 mom., 11 § och 12 § 1–3 mom. Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur, 4 § 1–4 punkten, 5 § 1 mom., 6 och 7 §
6 Rådets direktiv 2008/71/EG om identifikation och registrering av svin, artiklarna 3, 4 och 5 Lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), 9, 11, 19 och 21 § Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012), 5–8 §
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, artiklarna 4 och 7 Lagen om ett system för identifiering av djur, 13, 19 och 21 § Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur (326/2015), 3–6 §
8 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG, artiklarna 3–5 Lagen om ett system för identifiering av djur, 13, 19 och 21 § Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005), 6, 8–10, 13 och 14 §
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, artiklarna 7, 11–13 och 15 Lagen om djursjukdomar (76/2021) 19 och 21 § samt beslut om förhindrande eller bekämpning av spridning av transmissibel spongiform encefalopati som fattats med stöd av 36 § och de EU-bestämmelser som nämns där
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, första och andra meningen i artikel 55

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.