362/2021

Helsingfors den 29 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) 3–5 och 7 § samt 10 § 1 mom., av dem 3 § sådan den lyder i förordning 704/2014 och 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 704/2014, samt

ändras 1 § 2 mom., 8 §, 9 § 1 och 2 mom., 10 § 2 mom. och 11 § 1 mom., av dem 8 § sådana den lyder delvis ändrade i förordning 704/2014 samt 9 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 704/2014, som följer:

1 §

Till Statens kärnavfallshanteringsfond hör dessutom den särskilda förmögenhet som avses i 53 c § i kärnenergilagen.

8 §

Verkställande direktören för Statens kärnavfallshanteringsfond och dennes ställföreträdare ska ha den yrkeskompetens, den erfarenhet och den sakkunskap om placeringsverksamhet och riskhantering som skötseln av uppgifterna kräver. Finansinspektionen ska på begäran av arbets- och näringsministeriet ge ett utlåtande om sakkunskapen om placeringsverksamhet och riskhantering.

På Statens kärnavfallshanteringsfond tillämpas statens resereglemente. Fonden kan använda statsförvaltningens gemensamma koncerntjänster.

9 §

Statens kärnavfallshanteringsfonds budget, som består av budgetdelar som gäller Reserveringsfonden och den särskilda förmögenheten, fastställs av arbets- och näringsministeriet. Innan budgeten fastställs ska arbets- och näringsministeriet begära in utlåtande om den budgetdel som gäller Reserveringsfonden av de avfallshanteringsskyldiga som har rätt att av Reserveringsfonden få sådana lån som avses i 52 a § 1 mom. i kärnenergilagen.

Till de budgetdelar som ingår i Statens kärnavfallshanteringsfonds budget ska fogas en utredning om antalet anställda respektive år och i vilken utsträckning syftet är att fonden ska använda arbets- och näringsministeriets lokaliteter och inventarier och andra prestationer och tjänster av ministeriet, liksom de kostnader detta medför för ministeriet och hur ministeriet kommer att ersättas för dem.


10 §

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokföring ska organiseras så att riktiga och tillräckliga uppgifter om Reserveringsfonden och den särskilda förmögenheten kan tas upp separat i bok-slutet. Som bilaga till fondens bokslut ska separata intäkts- och utgiftskalkyler, balansräkningar och jämförelser av budgetdelarna upprättas över Reserveringsfonden och den särskilda förmögenheten.


11 §

Arbets- och näringsministeriet tillsätter årligen två revisorer för att granska Statens kärnavfallshanteringsfonds förvaltning, ekonomi och konton. Den ena av revisorerna ska vara en sådan revisor som avses i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) (OFR-revisor) och den andra en sådan CGR-revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). CGR-revisorn ska tillsättas på förslag av sådana avfallshanteringsskyldiga som har rätt att få ett sådant lån från Reserveringsfonden som avses i 52 a § 1 mom. i kärnenergi-lagen. I det fall att de avfallshanteringsskyldiga inte kan enas om förslaget, ska som revisor tillsättas någon av de föreslagna.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021. Förordningens 11 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2022 och 1 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom. och 10 § 2 mom. först den 1 januari 2023.

Helsingfors den 29 april 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.