361/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i kärnenergiförordningen (161/1988) 101 § 1 mom. samt

ändras 88 § 3 mom., 102 och 104 §, av dem 88 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1001/2017 och 102 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1224/1996, som följer:

88 §

Den avfallshanteringsskyldige ska till den komplettering som avses i 2 mom. foga en utredning om de åtgärder som den avfallshanteringsskyldige har vidtagit under de tre föregående kalenderåren samt om dessa åtgärders inverkan på ansvarsbeloppet för kalenderåret i fråga. Om arbets- och näringsministeriet dock har fattat beslut om den avfallshanteringsskyldiges ansvarsbelopp och fonderingsmål enligt 43 § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen, ska den avfallshanteringsskyldige före utgången av juni månad vart tredje år till ministeriet lämna in de uppdaterade beräkningar som hänför sig till det kompletterade avfallshanteringsschemat för fastställande av ansvarsbeloppen och fonderingsmålen.

102 §

Innan Statens kärnavfallshanteringsfond i enlighet med 52 a § 3 mom. i kärnenergilagen överför medel till statsverket ska från dem särskiljas de medel som behövs för skötseln av fondens förvaltning.

104 §

Arbets- och näringsministeriet ska vart tredje år för Statens kärnavfallshanteringsfond göra en uppskattning av de avfallshanteringsskyldigas ansvarsbelopp och fonderingsmål för de följande fem åren. Den avfallshanteringsskyldige ska i samband med den komplettering som avses i 88 § 2 mom. för de två följande åren efter den period som kompletteringen gäller lämna ministeriet en preliminär uppskattning av de totala kostnaderna för kärnavfallshanteringen enligt läget och kostnadsnivån vid utgången av respektive år.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

Bestämmelserna i 88 § 3 mom. samt 102 och 104 § träder dock i kraft först den 1 januari 2022.

Helsingfors den 29 april 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.