354/2021

Helsingfors den 23 april 2021

Lag om ändring av 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 20 §, sådan den lyder i lag 208/2018, som följer:

20 §
Myndighet som tar emot rapporter, beräkning av tidsfristen och närmare bestämmelser

I Finland ska den fiskeloggbok som avses i artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförordning ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen och likaså omlastningsdeklaration enligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt artiklarna 23 och 24, rapport om fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62–64, deklaration om övertagande enligt artiklarna 66 och 67 och transportdokument enligt artikel 68. Förhandsanmälan enligt artikel 17 i rådets kontrollförordning och förhandsanmälan vid laxfiske enligt 20 a § i denna lag lämnas till centrumet för fiskerikontroll.

Rapporter som avses i 1 mom. samt i 21–23 § har lämnats in inom föreskriven tid, om rapporten innan tidsfristen går ut har kommit in till den myndighet som avses i 1 mom. En rapport i pappersform anses ha kommit in inom föreskriven tid också om det av poststämpeln på det kuvert som innehåller rapporten framgår att kuvertet har stämplats på posten innan tidsfristen gick ut eller att det innan tidsfristen gick ut har getts till den tjänsteman som utövar tillsyn.

Strängare bestämmelser om mängden och beräkningen av den tillåtna toleransmarginal som avses i artikel 13 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 256/2020
JsUB 3/2021
RSv 21/2021

Helsingfors den 23 april 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.