353/2021

Helsingfors den 23 april 2021

Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) 20, 23, 27, 28 och 37 §, av dem 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 872/2018, som följer:

20 §
Fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter

Närings-, trafik- och miljöcentralen fördelar Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax till aktörsspecifika fiskekvoter för kalenderåret enligt de ansökningar som inkommit före utgången av tidsfristen från innehavarna av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i 19 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen beaktar i sitt beslut i 23 § avsedda eventuella avståenden från aktörsspecifika fiskekvoter, sådana förluster av aktörsspecifika fiskekvoter som följer av i 27 § 5 mom. avsedda obetalda bruksavgifter och i 27 § 6 mom. avsedd underlåtelse att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter om ägarunderlaget samt i 29 § 4 mom. avsedda avdrag som ska göras till följd av överskridningar av aktörsspecifika fiskekvoter.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får med stöd av ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet fastställa temporära aktörsspecifika fiskekvoter för det följande året så att de temporära kvoterna uppgår till högst 90 procent av de aktörsspecifika fiskekvoter som utifrån överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter fördelas från en viss fiskekvot som tilldelats Finland, om

1) behandling av ändringssökande eller annan domstolsbehandling som påverkar fördelningen av Finlands fiskekvot pågår, eller

2) kvotförordningen om Östersjön inte har publicerats och Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax för det följande året inte har fastställts, varvid de temporära aktörsspecifika fiskekvoterna dessutom får uppgå till högst den nedre gräns som anges i en vetenskaplig rekommendation av Internationella havsforskningsrådet.

När jord- och skogsbruksministeriet har utrett användningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna under det föregående året, kan ministeriet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i 28 § fördela i 27 § 2 och 3 mom. avsedda eventuella överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten samt vid behov ändra beslut om de överlåtbara nyttjanderätterna. Utifrån uppgifterna om användningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna under det föregående året eller när de grunder som avses i 2 mom. i denna paragraf inte längre föreligger, ändrar närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov beslut om aktörsspecifika fiskekvoter eller temporära aktörsspecifika fiskekvoter.

De tillägg som följer av överföringar av Finlands i 19 § 1 mom. avsedda fiskekvoter fördelas mellan innehavarna av icke-överlåtbara och överlåtbara nyttjanderätter i proportion till nyttjanderätternas andelar, och de avdrag som följer av nämnda moment fördelas mellan de innehavare som under det föregående året har överskridit sin aktörsspecifika fiskekvot eller, i en i 4 § 4 mom. avsedd situation, mellan de innehavare som överskridit sin aktörsspecifika fiskekvot med mer än den ytterligare mängd som tillåts i jord- och skogsbruksministeriets beslut, i proportion till storleken på de överskridna kvoterna.

Bestämmelser om ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter, om innehållet i ansökan och beslut samt om de förfaranden som gäller dessa får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Avstående från aktörsspecifika fiskekvoter

En innehavare av överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter kan i en ansökan som avses i 20 § meddela att denna avstår helt eller delvis från den aktörsspecifika fiskekvot för det följande kalenderåret som denna tilldelas på grundval av dennas nyttjanderätter. En aktörsspecifik fiskekvot som en innehavare av överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter underlåtit att söka jämställs med en aktörsspecifik fiskekvot som avståtts. En innehavare av nyttjanderätter som helt eller delvis har avstått från sin aktörsspecifika fiskekvot tilldelas inte den i 19 § 1 mom. avsedda kvotandel som överförs från det föregående året.

Den andel som innehavaren i enlighet med 1 mom. avstår från ska fördelas mellan de övriga innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter till Finlands fiskekvot i fråga i proportion till de överlåtbara nyttjanderätterna, varvid beaktas innehavarnas beredskap utifrån de ansökningar som avses i 20 § att ta emot fler aktörsspecifika fiskekvoter. Om alla de aktörsspecifika fiskekvoter som innehavarna av dem avstått från inte tas emot av andra innehavare utifrån dessas ansökningar, kvarstår fiskekvoterna i fråga hos jord- och skogsbruksministeriet och förvaltas av det.

27 §
Skyldigheter för innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter samt påföljder vid underlåtelse att iaktta skyldigheterna

Innehavare av överlåtbara nyttjanderätter är skyldiga att utnyttja de aktörsspecifika fiskekvoter som tilldelats dem på grundval av nyttjanderätterna eller att i enlighet med 22 § överföra fiskekvoterna till andra kommersiella fiskare för att utnyttjas av dem.

En överlåtbar nyttjanderätt återgår i sin helhet till staten, om dess innehavare under två av tre på varandra följande år inte använder den aktörsspecifika fiskekvot som tilldelats denna på grundval av den överlåtbara nyttjanderätten eller inte överför en del av fiskekvoten till andra kommersiella fiskare i enlighet med 22 §.

Hälften av en överlåtbar nyttjanderätt återgår till staten, om dess innehavare under två av tre på varandra följande år inte använder minst hälften av den aktörsspecifika fiskekvot som tilldelats denna på grundval av den överlåtbara nyttjanderätten eller inte överför fiskekvoten till andra kommersiella fiskare i enlighet med 22 § till en del som utöver användningen utgör sammanlagt minst hälften av den aktörsspecifika fiskekvot som tilldelats innehavaren på grundval av den överlåtbara nyttjanderätten.

En i 17 § avsedd icke-överlåtbar nyttjanderätt återgår i sin helhet till staten, om dess innehavare under två av tre på varandra följande år inte använder minst 50 procent av den aktörsspecifika fiskekvot som tilldelats denna på grundval av den icke-överlåtbara nyttjanderätten.

Innehavaren av en överlåtbar eller icke-överlåtbar nyttjanderätt är skyldig att betala bruksavgiften för den aktörsspecifika fiskekvoten före förfallodagen. Om innehavaren av den överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätten inte har betalat bruksavgiften senast på den förfallodag som fastställts i en påminnelse och före tidsfristen för det följande årets ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter, förlorar innehavaren sin rätt till den aktörsspecifika fiskekvoten för det följande året.

Innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter är skyldiga att för utvärderingen av den i 14 § föreskrivna begränsningen av andelen nyttjanderätter årligen som en del av ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter lämna alla vid tidpunkten för ansökan aktuella uppgifter om sitt ägarunderlag i egenskap av kommersiell fiskare som innehar nyttjanderätter och om de förändringar i ägarunderlaget som skett efter den föregående ansökan. I uppgifterna om ägarunderlaget ska varje ägarenhet och enhetens ägarandel samt varje enhets egendom och andelar i andra nationella och utländska samfund specificeras. Om innehavaren av överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter inte lämnar de begärda uppgifterna om ägarunderlaget i samband med ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter eller före utgången av den tidsfrist som närings-, trafik- och miljöcentralen därefter fastställer i en begäran om ytterligare uppgifter, förlorar innehavaren sin rätt till den aktörsspecifika fiskekvoten för det år som ansökan gäller.

Om det på basis av de uppgifter som avses i 6 mom. eller uppgifter som fåtts på något annat sätt framgår att en kommersiell fiskare som innehar överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter direkt eller genom sina ägare innehar en större andel i promille av Finlands fiskekvot av strömming, vassbuk eller lax än de begränsningar av andelen nyttjanderätter som anges i 14 § tillåter, ska den överstigande delen återgå till staten. Om en ägarpart genom flera kommersiella fiskare som den äger till minst 50 procent sammanräknat innehar flera nyttjanderätter än begränsningen av andelen nyttjanderätter tillåter, återgår nyttjanderätterna till staten i samma proportion för varje kommersiell fiskare som innehar nyttjanderätter och som ägs av ägarparten i fråga. Om det dessutom framgår att innehavaren av överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter i samband med lämnandet av de uppgifter om ägarunderlaget som avses i 6 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet har lämnat felaktiga uppgifter, återgår till staten även den andel av innehavarens överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter som motsvarar den andel som överskrider begränsningen av andelen nyttjanderätter.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om avdrag från överlåtbara nyttjanderätter i fråga om de nyttjanderätter som avses i 2, 3 och 7 mom. Om det från en innehavares överlåtbara nyttjanderätt redan har gjorts avdrag enligt 2 och 3 mom., granskas den ifrågavarande innehavarens användning av aktörsspecifika fiskekvoter utifrån den nya treårsperiod som inleds efter den period på tre år som ingår i beslutet om avdrag av överlåtbar nyttjanderätt. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om förlust av icke-överlåtbara nyttjanderätter i fråga om de nyttjanderätter som avses i 4 mom.

28 §
Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar enligt de ansökningar som inkommit före den tidsfrist som ministeriet bestämt de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten med stöd av 27 § 2, 3 och 7 mom. och 15 § 2 mom. till de innehavare av icke-överlåtbara nyttjanderätter till Finlands fiskekvot i fråga enligt 17 § som under minst två år har utnyttjat minst 50 procent varje år av de aktörsspecifika fiskekvoter av Finlands fiskekvot i fråga som tilldelats dem på grundval av de icke-överlåtbara nyttjanderätterna. Överlåtbara nyttjanderätter tilldelas dock inte sådana innehavare av icke-överlåtbara nyttjanderätter av vilka jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 27 § 2, 3 eller 7 mom. det föregående året har avdragit överlåtbara nyttjanderätter till Finlands fiskekvot i fråga.

Storleken på en överlåtbar nyttjanderätt som tilldelas en innehavare av en icke-överlåtbar nyttjanderätt i enlighet med 1 mom. kan uppgå till högst fyra promille av Finlands fiskekvot i fråga.

Om de nyttjanderätter som återgått till staten inte räcker till för minst en promille av Finlands fiskekvot i fråga för var och en av de innehavare av icke-överlåtbara nyttjanderätter som uppfyller de ovannämnda kraven, rangordnas de sökande så att giltighetstiden för den icke-överlåtbara nyttjanderätten prioriteras i första hand och det procentuella utnyttjandet av den icke-överlåtbara nyttjanderätten i andra hand. Enligt rangordningen tilldelas varje innehavare en promille av Finlands fiskekvot i fråga, och när den återstående mängden att fördela är under en promille, tilldelas den som enligt rangordningen är i turen hela den återstående promillemängden. Om alla de innehavare som enligt rangordningen är i samma ställning inte kan tilldelas en andel på en promille, tilldelas var och en av dem en lika stor promillemängd.

Om det av de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten med stöd av 27 § 2, 3 eller 7 mom. eller 15 § 2 mom. finns kvar överlåtbara nyttjanderätter efter fördelningen enligt 3 mom. i denna paragraf, fördelas den återstående andelen på ansökan mellan de övriga innehavarna av de överlåtbara nyttjanderätterna till Finlands fiskekvot i fråga i proportion till de överlåtbara nyttjanderätterna och enligt de begränsningar som föreskrivs i 14 §. Överlåtbara nyttjanderätter tilldelas dock inte sådana innehavare av överlåtbara nyttjanderätter av vilka jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 27 § 2, 3 eller 7 mom. det föregående året har avdragit överlåtbara nyttjanderätter till Finlands fiskekvot i fråga.

Bestämmelser om hur de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten ska fördelas till kommersiella fiskare får utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Handelsbeteckningar och vetenskapliga namn på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Den förteckning över handelsbeteckningar och vetenskapliga namn på tillåtna fiskeri- och vattenbruksprodukter inom Finlands territorium som avses i artikel 37.1 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Den som ämnar saluföra en fiskeri- och vattenbruksprodukt vars handelsbeteckning inte ingår i den förteckning som avses i 1 mom. ska meddela detta till jord- och skogsbruksministeriet, som för saluförandet av produkten kan fastställa en tillfällig handelsbeteckning för högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 256/2020
JsUB 3/2021
RSv 21/2021

Helsingfors den 23 april 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.