333/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområden

För att i landskapet Nyland bevara representativa myrars, fågelrika vattens, gamla skogars, lundars samt kust- och skärgårdsnaturens organismer i naturtillstånd och för att trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av deras ekosystem, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas de områden som avses i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–67:

1) Elfvik skogs naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19,6 hektar i Esbo stad (bilaga 1),

2) Hällskärr naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5,7 hektar i Esbo stad (bilaga 2),

3) Tammimäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1,8 hektar i Esbo stad (bilaga 3),

4) Tattarbergets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2,7 hektar i Esbo stad (bilaga 4),

5) Byöns naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,6 hektar i Hangö stad (bilaga 5),

6) Kapellvikens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 59,1 hektar i Helsingfors stad (bilaga 6),

7) Skanslandets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 80,6 hektar i Helsingfors stad (bilaga 7),

8) Ridasjärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 94,4 hektar i Hyvinge stad (bilaga 8),

9) naturskyddsområdet Viitalan metsä som omfattar ett område på cirka 13,4 hektar i Hyvinge stad (bilaga 9),

10) Bredsmossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11,8 hektar i Ingå kommun (bilaga 10),

11) Kockelträskets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,2 hektar i Ingå kommun (bilaga 11),

12) Långvassfjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,3 hektar i Ingå kommun (bilaga 12),

13) Tusby träsks naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,0 hektar i Träskända stad och Tusby kommun (bilagor_rajattuna 13, 13a och 13b),

14) Asemansuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5,2 hektar i Högfors stad (bilaga 14),

15) Haavisto naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,5 hektar i Högfors stad (bilagor_rajattuna 15 och 15a),

16) Korkeakoski naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1,0 hektar i Högfors stad (bilaga 16),

17) naturskyddsområdet Vaskijärven metsä som omfattar ett område på cirka 93,4 hektar i Högfors stad (bilaga 17),

18) naturskyddsområdet för stranden vid Hepari som omfattar ett område på cirka 4,9 hektar i Kyrkslätts kommun (bilaga 18),

19) Sundets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3,3 hektar i Kyrkslätts kommun (bilaga 19),

20) Brännängsbergets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 13,8 hektar i Lappträsk kommun (bilaga 20),

21) Kalkkimäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 24,6 hektar i Lojo stad (bilaga 21),

22) Kiimamäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16,6 hektar i Lojo stad (bilaga 22),

23) naturskyddsområdet för Nummenkylä myrmark som omfattar ett område på cirka 3,6 hektar i Lojo stad (bilaga 23),

24) Puujärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 80,9 hektar i Lojo stad (bilaga 24),

25) Pytbergs naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 21,5 hektar i Lojo stad och Sjundeå kommun (bilagor_rajattuna 25, 25a och 25b),

26) Saarilampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,6 hektar i Lojo stad (bilaga 26),

27) Hopom träsks naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 36,1 hektar i Lovisa stad (bilaga 27),

28) Lövö naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 82,1 hektar i Lovisa stad (bilaga 28),

29) Supinmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 14,0 hektar i Mörskom kommun (bilaga 29),

30) naturskyddsområdet Kairassuon vanha metsä som omfattar ett område på cirka 9,9 hektar i Mäntsälä kommun (bilaga 30),

31) Kallioniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 15,6 hektar i Mäntsälä kommun och Hyvinge stad (bilaga 31),

32) naturskyddsområdet Maitoisten metsä som omfattar ett område på cirka 34,2 hektar i Mäntsälä kommun och Hausjärvi kommun (bilaga 32),

33) naturskyddsområdet Mäntsälän Suurisuo som omfattar ett område på cirka 14,4 hektar i Mäntsälä kommun (bilaga 33),

34) Ohkolanjokilaakso naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,5 hektar i Mäntsälä kommun (bilaga 34),

35) naturskyddsområdet Peltolan vanha metsä som omfattar ett område på cirka 91,5 hektar i Mäntsälä kommun (bilaga 35),

36) naturskyddsområdet Vähäjärvenkallioiden vanha metsä som omfattar ett område på cirka 72,4 hektar i Mäntsälä kommun (bilaga 36),

37) naturskyddsområdet Kaanaan vanha metsä som omfattar ett område på cirka 16,8 hektar i Nurmijärvi kommun (bilaga 37),

38) Kiljava naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 49,0 hektar i Nurmijärvi kommun och Hyvinge stad (bilaga 38),

39) Kuppinummi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,8 hektar i Nurmijärvi kommun (bilaga 39),

40) naturskyddsområdet Rientolan metsä som omfattar ett område på cirka 37,9 hektar i Borgnäs kommun (bilaga 40),

41) naturskyddsområdet mossarna på Emsalö som omfattar ett område på cirka 73,8 hektar i Borgå stad (bilaga 41),

42) Hasselödalens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,7 hektar i Borgå stad (bilaga 42),

43) Stormossens naturskyddsområde i Borgå som omfattar ett område på cirka 46,2 hektar i Borgå stad (bilaga 43),

44) naturskyddsområdet för den gamla skogen vid Tungträsket som omfattar ett område på cirka 45,0 hektar i Borgå stad (bilaga 44),

45) Venunmetsä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 45,7 hektar i Pukkila kommun (bilaga 45),

46) Bölsviken–Stormossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 68,1 hektar i Raseborgs stad (bilaga 46),

47) Dalkarö naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 76,4 hektar i Raseborgs stad (bilaga 47),

48) Kristianslunds naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9,3 hektar i Raseborgs stad (bilaga 49),

49) Landbofjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 42,7 hektar i Raseborgs stad (bilaga 49),

50) Makubergens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,0 hektar i Raseborgs stad och Lojo stad (bilaga 50),

51) Malmholmens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,1 hektar i Raseborgs stad (bilaga 51),

52) Persöfladans naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 39,2 hektar i Raseborgs stad (bilaga 52),

53) Stenkulla naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,6 hektar i Raseborgs stad (bilaga 53),

54) Stormossen–Degermossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 56,3 hektar i Raseborgs stad (bilaga 54),

55) Svarvarmossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 61,3 hektar i Raseborgs stad och Ingå kommun (bilaga 55),

56) Österfjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,6 hektar i Raseborgs stad (bilaga 56),

57) Byträskets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 6,8 hektar i Sibbo kommun (bilaga 57),

58) naturskyddsområdet för området kring Grundträsk som omfattar ett område på cirka 14,5 hektar i Sibbo kommun (bilaga 58),

59) Löparö sunds naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,8 hektar i Sibbo kommun (bilaga 59),

60) Ponu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2,7 hektar i Sibbo kommun (bilaga 60),

61) Kvarnby naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,4 hektar i Sjundeå kommun (bilaga 61),

62) Lakiasuo–Kurjen Suursuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 82,0 hektar i Sjundeå kommun (bilaga 62),

63) Torsgårdsskogens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 41,7 hektar i Sjundeå kommun (bilaga 63),

64) naturskyddsområdet Keravanjokikanjonin lehto som omfattar ett område på cirka 53,7 hektar i Tusby kommun och Hyvinge stad (bilaga 64),

65) Honnonviita naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19,6 hektar i Vichtis kommun (bilaga 65),

66) Konianvuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 86,6 hektar i Vichtis kommun (bilaga 66),

67) Laukkamäen lehto–Puttisaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5,6 hektar i Vichtis kommun (bilaga 67).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om de fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Med avvikelse från vad som anges i de fridlysningsbestämmelser som avses i 1 mom. är följande åtgärder tillåtna:

1) underhåll och iståndsättning av diken för nödvändiga torrläggningsbehov som avser områden utanför naturskyddsområdena,

2) sådana åtgärder på järnvägars och landvägars skyddsområden enligt banlagen (110/2007) eller lagen om trafiksystem och landvägar (503/2005) som är nödvändiga med tanke på användningen och underhållet av järnvägen eller landsvägen och nödvändiga med tanke på trafiksäkerheten,

3) åtgärder för underhåll av befintliga vatten- och avloppsledningar på Stormossen–Degermossens naturskyddsområde,

4) åtgärder förunderhåll av befintliga bryggor på strandtomter som gränsar till Landbofjärdens naturskyddsområde,

5) åtgärder som gäller underhåll och användning av busshållplatsen på Kapellvikens naturskyddsområde,

6) sådan röjning av underväxt på Brännängsbergets naturskyddsområde som gäller observationsexperiment som genomförs av Naturresursinstitutet,

7) placering av el- och telekommunikationskabel och kommunalteknik i anslutning till stråken på Skanslandets naturskyddsområde,

8) byggande av en högst fem meter bred ny väg, genom den del av Skanslandets naturskyddsområde som ligger på Kungsholmen,

9) åtgärder som hänför sig till byggande och underhåll av en telemast med tillhörande tenikbod och nödvändig serviceled i Skanslandets naturskyddsområde,

10) åtgärder för underhåll av sedimenteringsbassängerna i naturskyddsområdet vid Hepari-stranden,

11) underhåll och skötsel av det befintliga transportrörsystemet för gas i naturskyddsområdet i lunden vid Kervo å, i Sundets naturskyddsområde och i Elfvik skogs naturskyddsområde.

4 §
Begränsningar i rätten att färdas

Det är förbjudet att färdas på följande områden, om inte färden hänför sig till åtgärder som är nödvändiga med tanke på skötsel av området eller forskning:

1) vid öppet vatten på Ridasjärvi naturskyddsområde,

2) från och med den 1 april till och med den 31 juli på den del av Kapellvikens naturskyddsområde som märkts ut på kartbilaga 6.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2021.

Jakt enligt sådana avtal om jaktarrende som gäller vid ikraftträdande av denna förordning får trots vad som föreskrivs i 3 § fortgå till och med den 28 februari 2022.

Helsingfors den 15 april 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Johanna Korpi

Bilagor 1-67: MMf om naturskyddsområden i landskapet Nyland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.