331/2021

Helsingfors den 16 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 53 § 3 mom., 54 § 4 mom. och 55 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om

1) djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter vars export omfattas av registreringsskyldighet för exportören,

2) utförande av kontroller som hänför sig till exporten,

3) förfarandet för utfärdande av djurhälsointyg som används vid export,

4) användningen av det nationella datoriserade informationshanteringssystemet vid utfärdande av djurhälsointyg.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) export förflyttningar från Finland till en annan stat än en medlemsstat enligt 3 § 1 mom. 12 punkten i lagen om djursjukdomar (76/2021),

2) djur sådana djur som definieras i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”),

3) avelsmaterial sådant avelsmaterial som definieras i artikel 4.28 i den förordning som avses i 2 punkten,

4) produkter av animaliskt ursprung sådana produkter som definieras i artikel 4.29 i den förordning som avses i 2 punkten,

5) animaliska biprodukter sådana animaliska biprodukter som definieras i artikel 4.30 i den förordning som avses i 2 punkten,

6) framställda produkter sådana produkter som definieras i artikel 4.31 i den förordning som avses i 2 punkten,

7) sällskapsdjur sådana sällskapsdjur som definieras i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003.

3 §
Registreringsskyldighet

Den registreringsskyldighet för exportörer som avses i 53 § i lagen om djursjukdomar gäller export av i bilaga nämnda djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Uppgifter om registrering ska lämnas för varje djurart.

Registrering krävs dock inte när

1) man transporterar sällskapsdjur,

2) en enskild person för med sig eller sänder en ringa mängd produkter av animaliskt ursprung eller animaliska biprodukter eller därav framställda produkter i annat än kommersiellt syfte,

3) en ringa mängd produkter av animaliskt ursprung eller animaliska biprodukter eller därav framställda produkter transporteras eller sänds som prover,

4) djur som förts in i Finland för temporärt uppehåll i landet förs ut ur landet, eller

5) djur, avelsmaterial från djur, produkter av animaliskt ursprung eller animaliska biprodukter eller därav framställda produkter transporteras via finskt territorium.

4 §
Utförande av kontroller som hänför sig till exporten

Exportören ska avtala om platsen och tidpunkten för en i 54 § i lagen om djursjukdomar avsedd exportkontroll med den behöriga myndighet enligt den lagen som utfärdar djurhälsointyg för exportpartiet.

Den myndighet som utfärdar djurhälsointyget ska ha möjlighet att utföra kontrollen av exportpartiet medan exportpartiet ännu omfattas av myndighetens tillsyn.

5 §
Förfarande för utfärdande av djurhälsointyg

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § 2 mom. kan för ett exportparti som inte längre omfattas av den tillsyn som utövas av den myndighet som utfärdar djurhälsointyg ett nytt djurhälsointyg utfärdas som ersätter det ursprungliga djurhälsointyget, om det ursprungliga djurhälsointyget har förkommit, förstörts eller innehåller fel, eller om de uppgifter om exportpartiet som antecknats i det inte längre är korrekta.

Den myndighet som har utfärdat det ursprungliga djurhälsointyget ska makulera intyget och utfärda ett ersättande djurhälsointyg. Exportören skall se till att det ursprungliga djurhälsointyget återlämnas till den myndighet som har utfärdat det, om möjligt.

Den myndighet som utfärdar det ersättande djurhälsointyget ska i intyget ange

1) att intyget ersätter det ursprungliga djurhälsointyget samt det ursprungliga djurhälsointygets referensnummer och datum för utfärdande,

2) det nya djurhälsointygets referensnummer, som inte är detsamma som det ursprungliga djurhälsointygets referensnummer,

3) datum för utfärdande av det nya djurhälsointyget i stället för datum för utfärdande av det ursprungliga djurhälsointyget.

Djurhälsointyget lämnas till exportören. Den myndighet som utfärdar djurhälsointyg ska bevara kopior av de intyg som den utfärdat och föra bok över dem. Kopior på djurhälsointygen ska bevaras i minst fem år.

6 §
Användning av det nationella datoriserade informationshanteringssystemet

För utfärdande av djurhälsointyg ska användas det nationella datoriserade informationshanteringssystem som förvaltas av Livsmedelsverket, om det har avtalats med destinationslandet för exportpartiet att använda den mall för djurhälsointyg för djuren i fråga, avelsmaterial från sådana djur, animaliska produkter eller animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som skapats i systemet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på djur och djurprodukter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen och om inspektioner av dessa (832/2013).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (32009R1069); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 576/2013 (32013R0576); EUT nr 178, 28.6.2013, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2016/429 (32016R0429); EUT nr L 84, 31.3.2016, s.1

Helsingfors den 16 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga

Djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter vars export omfattas av registreringsskyldighet för exportörer

1. Djur

1.1. klöv- och hovdjur med undantag av hästdjur som införts eller ska införas i stamboken över den aktuella rasen eller som införts i registret för en internationell organisation som har överinseendet för hästar avsedda för tävling eller kapplöpning ( registrerade hästdjur)

1.2. fåglar

1.3. fiskar, blötdjur och skaldjur

1.4. långtungebin

1.5. pälsdjur

1.6. djurparksdjur

1.7. hundar, katter, frettar och illrar

1.8. andra däggdjur än sådana som nämns ovan

1.9. insekter

2. Avelsmaterial från djur

2.1. avelsmaterial från däggdjur, med undantag för avelsmaterial från hundar och katter

2.2. kläckägg

2.3. rom och mjölke

3. Produkter av animaliskt ursprung

3.1. kött, köttberedningar, maskinurbenat kött, köttprodukter, bearbetade produkter av kött samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött

3.2. fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter

3.3. obehandlad mjölk, mejeriprodukter, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt sammansatta produkter som innehåller mejeriprodukter eller råmjölksbaserade produkter

3.4. fågelägg, äggprodukter och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter

3.5. honung, drottninggelé och andra biodlingsprodukter som är avsedda att användas som livsmedel

3.6. livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts från insekter eller delar av insekter

4. Animaliska biprodukter och därav framställda produkter

4.1. biprodukter som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)

4.2. framställda produkter som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.