300/2021

Helsingfors den 9.4.2021

Lag om ändring av 155 och 171 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (729/2018) 171 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1040/2020, och

fogas till 155 §, sådan den lyder i lag 1040/2020, nya 1–3 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 4 mom., samt till 171 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1040/2020, en ny 6 punkt som följer:

155 §
Användning av taxilykta

Ett fordon som används för taxitrafik ska ha en synlig taxilykta.

Utan taxilykta får sådana företags- eller representationskörningar utföras där avvikelse från skyldigheten att använda taxilykta har överenskommits på förhand genom avtal.

Ett avtal enligt 2 mom. eller en kopia av det ska medföras i fordonet. Föraren ska på begäran visa upp avtalet eller en kopia av det för tillsynsmyndigheten.


171 §
Andra förseelser som gäller användning av motordrivna fordon och spårvagnar

En förare av ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta


5) bestämmelserna i 5 kap. om användning av lyktor, reflektorer eller annan utrustning på fordon,

6) bestämmelserna i 155 § 3 mom. om medförande av avtal.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 176/2020
KoUB 8/2021
RSv 34/2021

Helsingfors den 9.4.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.