265/2021

Helsingfors den 31 mars 2021

Finansministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem (1284/2014) 2 § 6 punkten och 3 § 18 punkten och

fogas till 3 § en ny 19 punkt som följer:

2 §
Information som ska lämnas in för upprättandet av resolutionsplaner

Verket för finansiell stabilitet har rätt att av ett institut få åtminstone följande uppgifter för upprättande och uppdatering av en resolutionsplan för ett institut:


6) en redogörelse för institutets nedskrivningsbara skulder,


3 §
Information som ska ingå i en resolutionsplan

Institutets resolutionsplan ska ange alternativ när det gäller användning av resolutionsverktygen och resolutionsbefogenheterna på institutet. Resolutionsplanen ska innehålla följande, kvantifierat när så är lämpligt och möjligt:


18) i förekommande fall eventuella yttranden från institutet om resolutionsplanen,

19) det minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder som fastställts för institutet och den tidsfrist som satts för uppfyllande av det, med beaktande av den tidsfrist för uppfyllande av kravet för riktgivande tilläggskapital som satts i 11 kap. 6 d § i kreditinstitutslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 31 mars 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Antti Makkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.