154/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 22 februari 2021

Lantmäteriverkets arbetsordning

Med stöd av 5 § i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) utfärdas följande arbetsordning som berör Lantmäteriverket:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1 §
Tillämpningsområde

Angående Lantmäteriverkets organisation, enheter, uppgifter och organisering av dessa gäller, utöver det som föreskrivs eller bestäms annanstans, bestämmelserna i denna arbetsordning.

LEDNING OCH ORGANISATION
2 §
Ledning och resultatstyrning

Lantmäteriverket leds av en generaldirektör som understöds av en centralförvaltning.

De verksamhetsenheter som lyder under centralförvaltningen är produktionsenheten, den allmänna förvaltningen, informationsförvaltningen och geodatacentralen. Verksamhetsenheterna ordnar sin verksamhet och samarbetar så att Lantmäteriverkets avgörandepraxis och förfaranden uppfyller kraven både på riktighet och enhetlighet. Verksamhets-enheterna och deras personal ska samarbeta för att uppnå Lantmäteriverkets mål genom att iaktta principen om det enhetliga Lantmäteriverket. Direktörerna för verksamhets-enheterna är skyldiga att informera generaldirektören om principiellt eller annars viktiga ärenden inom det uppgiftsområde som respektive direktör ansvarar för.

Centrala verksamhetsprinciper för ledningsverksamheten är ledningens resultatansvar, flexibel och ändamålsenlig användning av resurser, förnyelse, utveckling av personalens kompetens och involvering av personalen, god informationsförmedling, samarbete, nätverksbildning, förtroende, ömsesidig uppskattning och lyssnande på kunden.

Centralförvaltningen och verksamhetsenheterna ansvarar för att de gemensamma resultatmål som ställts upp för Lantmäteriverket uppnås. Verksamhetsenheterna rapporterar till generaldirektören om uppnåendet av Lantmäteriverkets resultatmål. Resultatenheterna, avdelningarna och den allmänna förvaltningens ansvarsområden rapporterar på motsvarande sätt till verksamhetsenhetens direktör.

3 §
Förordnande av ställföreträdare

Generaldirektören förordnar ställföreträdaren för generaldirektören, ställföreträdaren för en direktör för en verksamhetsenhet och ställföreträdaren för en direktör inom centralförvaltningen. Verksamhetsenhetens direktör förordnar ställföreträdaren för en direktör för en resultatenhet och ställföreträdaren för en avdelningsdirektör. Förvaltningsdirektören förordnar ställföreträdaren för en chef för ett ansvarsområde inom den allmänna förvaltningen. I övrigt förordnas ställföreträdaren av den anställdas chef. Ställföreträdarna förordnas utan föredragning.

4 §
Strategiteamet

Lantmäteriverkets strategiska ledning stöds av strategiteamet som bistår generaldirektören i den strategiska ledningen av Lantmäteriverket.

5 §
Samarbete och arbetarskydd

Lantmäteriverkets samarbetskommitté YTTK (samarbetskommittén) är ett sådant samarbetsorgan som avses i 17 § i samarbetsavtalet för statens arbetarskydd. Inom samarbetskommittén behandlas både de ärenden som omfattas av samarbetet som uppräknas i 4 § i samarbetsavtalet för statens arbetarskydd och de ärenden som avses i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk samt inrättningar (1233/2013). Som ett representativt samarbetsorgan leder, utvecklar och koordinerar samarbetskommittén arbetarskyddsverksamheten inom Lantmäteriverket samt behandlar i synnerhet sådana samarbetsärenden som är vittgående eller som gäller hela Lantmäteriverket.

Alla anställda inom Lantmäteriverket som har en chefsbefattning är skyldiga att sörja för arbetarskyddet samt för att personalen har en möjlighet att påverka både sitt arbete och sina arbetsförhållanden på det sätt som författningar och avtal som berör samarbete och arbetarskydd förutsätter.

6 §
Säkerhetsorganisation, informationshantering och dataskydd

Generaldirektören utnämner Lantmäteriverkets beredskapschef som ansvarar för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i beredskapslagen (1552/2011).

Vid Lantmäteriverkets centralförvaltning finns en direktör som ansvarar för säkerheten, vid informationsförvaltningen finns en direktör som ansvarar för verkställigheten av informationshanteringen och vid de juridiska tjänsterna inom den allmänna förvaltningen finns ett dataskyddsombud. Verksamhetsenhetens direktör, resultatenhetens direktör, avdelningsdirektören och chefen för ansvarsområdet ansvarar för säkerheten, informationshanteringen och dataskyddet inom sin egen enhet.

UPPGIFTER OCH ORDNANDE AV DESSA
7 §
Centralförvaltningen

Centralförvaltningen har till uppgift att leda och utveckla Lantmäteriverkets verksamhet samt att sörja för enhetligheten inom verket. Därtill ansvarar centralförvaltningen för ledningen av juridiska ärenden, ledningen av kundförhållanden, ledningen av kommunikation och ansvar, ledningen av personal, ledningen av internationella ärenden, ledningen av ekosystem och forskning, ledningen av digitalisering samt ledningen av säkerhet och utvecklingen av verksamheten i allmänhet på verksnivå. Därtill sörjer centralförvaltningen för intern revision och andra uppgifter om vilkas utförande föreskrivs särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer att centralförvaltningen ska utföra.

8 §
Produktion

Produktionen ansvarar för servicehelheterna inom jordägande och bostäder och inom geografisk information och positionering.

Produktionsenheten (produktionen) har såsom avses i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) i uppgift att tillsammans med geodatacentralen sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande genom att sörja för den vetenskapliga grunden för och kvaliteten på landets referenssystem, såsom koordinater, höjd och tyngdkraft, samt koordinera därtill hörande landsomfattande grundmätningar.

Produktionen har särskilt i uppgift att:

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten, sörja för grundande, förvaltning och underhåll av fastighetsdatasystemet och för anslutande informationstjänster och för utveckling av systemet samt för förande av de register som gäller fastigheter,

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bostäder samt för förande av lagfarts- och inteckningsregistret och bostadsdatasystemet,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt för upprätthållande av det riksomfattande terrängdatasystemet som berör terrängdata och flygbilder,

4) främja ett ändamålsenligt kartläggningsarbete och kartproduktion samt överlåta, publicera och distribuera kartdata och annan information som berör branschen,

5) med stöd av avtal med en kommun sörja för de uppgifter som enligt lagstiftning eller övriga bestämmelser tillfaller kommunens fastighetsingenjör,

6) sörja för de uppgifter som anknyter till rågången av rikets gränser,

7) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information, samt

8) sörja för sakkunig- och stödtjänster som hör till Lantmäteriverket vid genomförandet av Inspire-direktivet, stödtjänster för positionering och stöd för ibruktagandet av referenssystem samt producera sakkunnigtjänster för samhällets bruk.

Produktionsenheten leds av en överdirektör. För produktionen ansvarar sju resultatenheter: nya fastigheter och lantmäteri, inlösning och värdering, utvecklingstjänster för fastighetsstrukturen, tjänster om ägande av bostäder och fastigheter, registertjänster, tjänster för grundläggande geodata samt informationstjänster. Varje resultatenhet leds av en direktör för resultatenhet. Resultatenheterna indelas i ansvarsområden. Respektive ansvarsområde leds av en chef för ansvarsområde som leder produktionen inom sitt ansvarsområde.

Produktionsenhetens ledningsteam bistår överdirektören i ledningen av enheten och säkerställer samarbetet mellan resultatenheterna samt ser till att resurserna är tillräckliga. Ledningsteamet består av överdirektören och direktörerna för resultatenheter.

9 §
Informationsförvaltningen

Informationsförvaltningen ansvarar för IT-produktionens och utvecklingstjänsternas servicehelhet.

Informationsförvaltningen (Mitpa) ansvarar för Lantmäteriverkets IT- och utvecklingstjänster, informationshantering och arkivtjänster. Informationsförvaltningen stöder centralförvaltningen i digitaliserings-, kontinuitetshanterings-, riskhanterings-, säkerhets-, helhetsarkitekturs- och standardiseringsuppgifter som kräver koordinering på verksnivå och producerar därtill hörande sakkunnigtjänster. Informationsförvaltningen ansvarar även för Lantmäteriverkets utvecklingsmodell och IT-serviceproduktionsmodell. Därtill ansvarar informationsförvaltningen för hanteringen av Lantmäteriverkets partner vid produktionen av IT- och utvecklingstjänster och för IT-upphandlingen samt det tekniska samarbetet med integratörer av tekniska IT- och gränssnittstjänster och övriga aktörer.

Informationsförvaltningen leds av en dataadministrationsdirektör. I informationsförvaltningen finns tre avdelningar: IT-serviceproduktionen, utvecklingstjänster och IT-förvaltningstjänster. Avdelningarna leds av respektive avdelningsdirektör. Avdelningarna indelas i ansvarsområden som leds av en chef för respektive ansvarsområde.

Informationsförvaltningens ledningsteam bistår dataadministrationsdirektören i ledningen av enheten och säkerställer förverkligandet av IT-serviceproduktionen och utvecklingstjänsterna samt ser till att resurserna är tillräckliga. Ledningsteamet för informationsförvaltningen består av dataadministrationsdirektören, avdelningsdirektörerna och cheferna för ansvarsområden. Ledningsteamet utvecklar Lantmäteriverkets utvecklingsmodell, informationsförvaltningsmodell och IT-serviceverksamhet samt ansvarar för uppföljning av förverkligandet av IT-tjänster och en ständig förbättring av interna kunders serviceupplevelse.

10 §
Allmän förvaltning

Den allmänna förvaltningen ansvarar för de interna tjänsternas servicehelhet.

Den allmänna förvaltningen ansvarar inom Lantmäteriverket för personaltjänster, lokalitetstjänster, ekonomitjänster, juridiska tjänster och kommunikationstjänster. Den allmänna förvaltningen stöder därtill centralförvaltningen i säkerhetsuppgifter som kräver koordinering på verksnivå och i värderingsuppgifter inom stödet för kvalitetskontroll och verksamhet och producerar anknytande sakkunnigtjänster.

Den allmänna förvaltningen leds av en förvaltningsdirektör. Den allmänna förvaltningen indelas i ansvarsområden, som lyder direkt under förvaltningsdirektören och som leds av en chef för respektive ansvarsområde. Om de juridiska tjänsternas och ekonomitjänsternas uppgifter och beslutanderätt bestäms nedan i 13 §, 16 § och 17 §.

Ledningsteamet för den allmänna förvaltningen bistår förvaltningsdirektören i ledningen och utvecklingen av enheten och säkerställer samarbetet samt ser till att resurserna är tillräckliga. Den allmänna förvaltningens ledningsteam består av förvaltningsdirektören och cheferna för respektive ansvarsområde.

11 §
Geodatacentralen

Geodatacentralen ansvarar för forskningens servicehelhet.

Geodatacentralen har såsom avses i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) i uppgift att tillsammans med produktionen sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande genom att sörja för den vetenskapliga grunden för och kvaliteten på landets referenssystem, såsom koordinater, höjd och tyngdkraft, samt koordinera därtill hörande landsomfattande grundmätningar.

Geodatacentralens uppgift är särskilt att:

1) bedriva vetenskaplig forskning inom geodesi, positionering, navigering, geoinformatik, kartografi, geografisk informationsteknik, fotogrammetri, laserskanning och fjärr-analys,

2) ha hand om geodetisk och fotogrammetrisk metrologi, metrologi för laserskanning samt övrig metrologi som gäller geografisk information,

3) utföra landsomfattande geodetiska grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt vara nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall,

4) utveckla och prova metoder och utrustning som används inom geodesi, geografisk informationsteknik, positionering och fjärranalys samt främja ibruktagandet av dessa, samt

5) publicera uppgifter om sina undersökningsresultat och främja användningen av dessa.

Geodatacentralen leds av en överdirektör. I geodatacentralen finns fyra forskningsavdelningar: geodesi och geodynamik, geoinformatik och kartografi, fjärranalys och fotogrammetri samt navigering och positionering. Forskningsavdelningarna leds av respektive avdelningsdirektör. Forskningsavdelningarna indelas i forskningsgrupper. I en forskningsgrupp fungerar forskningsgruppchefen som chef i ärenden som avses i 25 §. I geodatacentralen finns också en grupp med namnet stödtjänster för forskning. I gruppen stödtjänster för forskning fungerar utvecklingschefen som chef i ärenden som avses i 25 §.

Geodatacentralens ledningsteam bistår överdirektören i ledningen och utvecklingen av enheten. Geodatacentralens ledningsteam består av överdirektören, avdelningsdirektörerna, utvecklingschefen, forskningsgruppcheferna och forskningsprofessorerna.

BESLUTANDERÄTT OCH ANDRA BESTÄMMELSER
12 §
Ärenden som gäller god vetenskaplig praxis och kränkning av den

Generaldirektören beslutar om iakttagande av god vetenskaplig praxis vid Lantmäteriverket.

Beslut om att inleda en förundersökning om kränkning av god vetenskaplig praxis fattas av generaldirektören. Generaldirektören beslutar även om inledning av utredning som berör kränkning av god vetenskaplig praxis och utnämnande av utredningsgruppen samt avgör om det förekommit kränkning av god vetenskaplig praxis. Generaldirektören avgör efter föredragning ärenden som gäller god vetenskaplig praxis och kränkning av den och som avses i denna punkt.

13 §
Arbetstagarens uppfinningar och patent

Lantmäteriverkets beslut om förvärvande av rätter till en uppfinning och om dess utnyttjande samt upprättande av patentansökningen fattas av generaldirektören efter föredragning av direktören för verksamhetsenheten. Verksamhetsenhetens direktör och uppfinnaren är emellertid ansvariga för ansökan om patent samt därtill hörande åtgärder. Direktören vid centralförvaltningen som ansvarar för juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster vid den allmänna förvaltningen avgör ärenden som berör Lantmäteriverket i egenskap av patentinnehavare efter föredragandens föredragning.

14 §
Bestämmelser som förutsätts vid registerföring

Direktören för respektive resultatenhet inom produktionen meddelar de bestämmelser som förande av fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret, köpeskillingsregistret över fastigheter, köpvittnesregistret och registret över enskilda vägar, bostadsdatasystemet samt det riksomfattande terrängdatasystemet som omfattar terrängdata och flygbilder förutsätter.

15 §
Vissa beslut och samtycken inom produktion

Sådana beslut om beviljande av stöd som avses i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) och beslut om investeringsstöd fattas av direktören för resultatenheten tjänster för förbättring av fastighetsstrukturen efter föredragning av chefen för ansvarsområdet Nordliga Finland inom tjänster för förbättring av fastighetsstrukturen. Beslut om åter-indrivning som avses i nämnda lag fattas av direktören för resultatenheten tjänster för förbättring av fastighetsstrukturen efter föredragning av chefen för ansvarsområdet Västliga Finland inom tjänster för förbättring av fastighetsstrukturen.

Chefen för ansvarsområdet Västliga Finland inom resultatenheten tjänster för förbättring av fastighetsstrukturen ger Lantmäteriverkets samtycke i egenskap av panträttsinnehavare och fattar beslut i egenskap av panträttsinnehavare efter föredragandens föredragning i ärenden som gäller ändringar i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) avsedda lånets lagenliga panträtt eller avskaffande av dessa.

De av Lantmäteriverkets beslut och förordnanden som avses i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) fattas och utfärdas av direktören för resultatenheten inlösning och värdering eller av en person som förordnats av direktören efter föredragning. De av Lantmäteriverkets beslut och förordnanden som avses i lagen om köpvittnen (573/2009) och i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (1197/1997) fattas och utfärdas av direktören för resultatenheten registertjänster eller av denne förordnad person efter föredragning.

Lantmäteriverkets beslut om att avslå en fastighetsförrättningsansökan och vägra att utfärda förrättningsförordnande, beslut om vägran att lämna ut handlingar eller information som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt beslut om utlämnande av en avgiftsfri officiell översättning av en handling eller beslut om vägran att lämna ut en officiell översättning som avses i språklagen (423/2003) fattas av chefen för vederbörande ansvarsområde vid vederbörande resultatenhet inom produktionen efter föredragning.

16 §
Förande av talan

En stämning som riktas mot Lantmäteriverket kan mottas utöver generaldirektören av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster ensam.

Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden för Lantmäteriverkets talan i domstolar i anhängiga förvaltningsprocessuella ärenden och brott- och tvistemål, beslutar om biläggande av tvistemål och avgör den penningsumma som därmed eventuellt ska betalas som ersättning till den andra parten samt beslutar om anmälan av misstänkt brottmål som berör Lantmäteriverket till förundersökningsmyndigheten.

17 §
Om beslutanderätten i vissa juridiska ärenden och motsvarande ärenden

De juridiska tjänsterna vid den allmänna förvaltningen föredrar ärenden som berör beslut om rättelse av vägran att utfärda förrättningsförordnande, sådana ärenden som gäller framställning om återbrytande som avses i 278 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995), utlåtanden till tillsynsmyndigheten om tillgänglighetsklagan och begäran om utredning av tillgänglighet, andra förvaltningsklagan än sådana som gäller generaldirektörens eller hans ställföreträdares handling samt sådana ärenden som berör skadeersättning eller regressrätt som avses i 13 kap. 6 § i jordabalken för att avgöras av centralförvaltningen. De juridiska tjänsterna vid den allmänna förvaltningen ansvarar därtill för juridisk avtals- och upphandlingskonsultation samt för avtalsförvaltning på verksnivå.

Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster avgör efter föredragning andra än de i 1 mom. avsedda till staten riktade ärenden som gäller skadeersättningar eller regressrätt, ärenden som gäller hemlighållande av handlingar och som avses i 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, begäran om utredning av logguppgifter som berör användning av register och anslutande ärenden om begäran om utlämnande av uppgifter enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, ärenden som gäller myndighetsförfrågningar enligt lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) och enligt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013) samt den registrerades begäran enligt artiklarna 15–22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Chefen för ansvarsområdet ekonomitjänster vid den allmänna förvaltningen avgör ärenden efter föredragning samt ger utlåtanden efter föredragning som gäller ärenden och sådana utlåtanden som ankommer på Lantmäteriverket i dess egenskap av borgenär eller innehavare av panträtt som avses i lagen om företagssanering (47/1993), lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), konkurslagen (120/2004) och utsökningsbalken (705/2007), med undantag av de ärenden, samtycken och utlåtanden som avses ovan i 15 § 2 mom. och 16 §, samt nedan i 18 § avsedda utlåtanden till domstolar i besvärsärenden.

Resultatenhetens direktör, avdelningsdirektören eller chefen för vederbörande ansvarsområde vid den allmänna förvaltningen avgör efter föredragning respons om tillgänglighet som avses i 10 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Anmälan som avses i artiklarna 33 och 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) görs av direktören för vederbörande resultatenhet eller avdelningsdirektören eller chefen för vederbörande ansvarsområde vid den allmänna förvaltningen efter föredragning.

18 §
Beslut om upphandling, upprättande av kontrakt samt undertecknande av utlåtanden

Beslut om upphandling, beslut om rättelseyrkande som gäller beslut om upphandling och beslut om upphandlingar som är lika stora eller överskrider den gräns för små inköp som bestämts i Lantmäteriverkets ekonomistadga men som underskrider de nationella tröskelvärden som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) fattas och upphandlingskontrakten undertecknas av direktören för vederbörande verksamhetsenhet eller av en person som förordnats av direktören efter föredragning. Beslut om beställningar och inköp som gäller ringa upphandlingar som underskrider den gräns för små inköp som bestämts i Lantmäteriverkets ekonomistadga fattas av direktören för vederbörande verksamhetsenhet eller av en person som förordnats av direktören. Om upphandlingar, beställningar, avtal eller andra förbindelser om betalning av produkter eller tjänster bestäms därtill i Lantmäteriverkets ekonomistadga.

Avtal som berör Lantmäteriverket på verksnivå upprättas och undertecknas av generaldirektören eller av honom förordnad person. Övriga avtal undertecknas av direktören för vederbörande verksamhetsenhet eller av en person som förordnats av direktören. Alla avtal som avses i detta moment undertecknas efter föredragning av en person som är anställd vid Lantmäteriverket. Den som avgör ett ärende kan också vara föredragande i detta ärende, om det i vederbörande avtal uttryckligen har bestämts så.

Utlåtanden som berör Lantmäteriverket på verksnivå undertecknas av generaldirektören eller av honom förordnad person. Utlåtanden i besvärsärenden och förvaltningsprocessuella ärenden till domstol undertecknas av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster. Övriga utlåtanden undertecknas av direktören för vederbörande verksamhetsenhet eller av en person som förordnats av direktören. Alla utlåtanden som avses i detta moment undertecknas efter föredragning av en person som är anställd vid Lantmäteriverket.

19 §
Behandling av ett ärende och behandlingsordningen i vissa fall

Beslut om användningstillstånd till fastighetsdatasystemet som fattas med stöd av lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), beslut om förordnande av köpvittne och beslut om återkallande av förordnande av köpvittne, vilka avses i lagen om köpvittnen (573/2009), samt övriga förvaltningsbeslut avgörs efter föredragning vid vederbörande verksamhetsenhet, om inte annat föreskrivs eller bestäms.

Ett ärende som berör uppgifter som utförs av centralförvaltningen eller flera verksamhetsenheter behandlas vid centralförvaltningen eller vid den enhet i vars uppgifter ärendet i huvudsak ingår. Om det är oklart var ärendet ska avgöras, avgör generaldirektören behandlingsordningen.

Direktören för en verksamhetsenhet avgör alla ärenden för vilka enheten ansvarar, med undantag av dem som nämns ovan, om han eller hon inte har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman vid resultatenheten eller avdelningen och om generaldirektören inte har beslutat annat om behandlingen av ärendet ifråga. Direktören för en verksamhetsenhet har rätt att avgöra alla förvaltningsärenden inom sin enhet om generaldirektören inte har beslutat annat om hur ärendet ska avgöras.

UTÖVANDE AV BESLUTANDERÄTT I VISSA ÄRENDEN SOM BERÖR PERSONALEN
20 §
Utnämning till tjänst och upprättande av arbetsavtal

Generaldirektören utnämner överdirektören, dataadministrationsdirektören, förvaltningsdirektören, innehavarna av tjänster inom centralförvaltningen, geodatacentralens avdelningsdirektör och forskningsprofessor. Verksamhetsenhetens direktör utnämner övrig direkt underlydande personal. Innehavare av övriga tjänster och tidsbundna tjänsteförhållanden inom verksamhetsenheterna utnämns genom skriftligt beslut av direktören för resultatenheten, avdelningsdirektören eller förvaltningsdirektören vid den allmänna förvaltningen utan föredragning.

Behörigheten i fråga om arbetsavtal bestäms så som föreskrivs i 1 mom. ovan med det undantaget att chefen för ett ansvarsområde inom produktionen, informationsförvaltningen eller den allmänna förvaltningen undertecknar för Lantmäteriverket arbetsavtalet för en direkt underlydande anställd efter att först ha hört sin egen chef, som godkänner arbetsavtalet i ekonomi- och personalförvaltningssystemet för statsförvaltningen.

21 §
Den högsta ledningens anställningsvillkor

Generaldirektören beslutar utan föredragning om lönen och andra anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör tjänstemän vid centralförvaltningen och direktörerna för verksamhetsenheter samt om ingående av ett sådant avtal om anställningsvillkor med tjänsteman som avses i 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994).

22 §
Bisysslotillstånd och förbud mot att ta emot eller inneha bisyssla

Bisysslotillstånd beviljas till och återtas från tjänstemän inom centralförvaltningen och direktörerna för verksamhetsenheter av generaldirektören utan föredragning, om bisysslan förutsätter att arbetstid används för uppgifter som ingår i bisysslan. Bisysslotillstånd beviljas till och återtas från direkt underlydande personal av direktören för verksamhetsenheten utan föredragning, om bisysslan förutsätter att arbetstid används för uppgifter som ingår i bisysslan. Resultatenhetens direktör, avdelningsdirektören och förvaltningsdirektören beviljar bisysslotillstånd till och återtar tillstånd från tjänstemän inom vederbörande enhet utan föredragning.

23 §
Förordnande om utredning av hälsotillstånd enligt 19 § i statstjänstemannalagen eller 3 kap. 13 § i lagen om företagshälsovård

Generaldirektören beslutar om förordnande om utredning av hälsotillståndet hos direktörer och tjänstemän inom centralförvaltningen samt direktörer för verksamhetsenheter utan föredragning. Verksamhetsenhetens direktör beslutar om förordnande om utredning av hälsotillståndet hos direkt underlydande personal utan föredragning. Direktören för vederbörande resultatenhet inom produktionen beslutar om förordnande om utredning av hälsotillståndet hos resultatenhetens personal efter föredragning. Geodatacentralens och informationsförvaltningens avdelningsdirektörer beslutar om förordnande om utredning av hälsotillståndet hos personal som arbetar vid vederbörande avdelning efter föredragning. Förvaltningsdirektören vid den allmänna förvaltningen beslutar om förordnande om utredning av hälsotillståndet hos personal som arbetar vid verksamhetsenheten efter föredragning.

24 §
Skriftlig varning

Generaldirektören ger skriftlig varning till direktörer och tjänstemän inom centralförvaltningen och direktörerna för verksamhetsenheter utan föredragning. Verksamhetsenhetens direktör ger skriftlig varning till direkt underlydande personal utan föredragning. Direktören för vederbörande resultatenhet inom produktionen ger skriftlig varning till resultatenhetens personal efter föredragning. Geodatacentralens och informationsförvaltningens avdelningsdirektörer ger skriftlig varning till personal som arbetar vid vederbörande avdelning efter föredragning. Förvaltningsdirektören vid den allmänna förvaltningen ger skriftlig varning till personal som arbetar vid verksamhetsenheten efter föredragning.

25 §
Beslutanderätt i vissa personalärenden

I avgöranden som gäller personalen följer cheferna Lantmäteriverkets principer och riktlinjer för personalledning för att säkerställa likabehandling av personalen.

Lantmäteriverkets personalärenden, såsom lönen, tjänstledigheter, avgöranden om utnämning och behandlingen av frånvaron, sköts i ekonomi- och personalförvaltningssystemet för statsförvaltningen.

En tjänstemans chef beslutar utan föredragning om semester, sjukledigheter, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter och andra frånvaron som inte är beroende på prövning i ekonomi- och personalförvaltningssystemet för statsförvaltningen.

Vad gäller tjänstledigheter som beviljas för skötsel av andra uppgifter, övriga frånvaron beroende på prövning och övriga motsvarande ärenden som gäller anställningsförhållanden och som sköts i ekonomi- och personalförvaltningssystemet för statsförvaltningen bestäms beslutanderätten så att tjänstemannens chef är föredragande och chefens chef avgör ärendet.

26 §
Arbetstagarna

Vad som står skrivet ovan om tjänstemän gäller också i tillämpliga delar arbetstagare.

IKRAFTTRÄDANDE
27 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 mars 2021 och med den upphävs Lantmäteriverkets arbetsordning (1290/2019) given den 18 december 2019 som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 22 februari 2021

Generaldirektör
Arvo Kokkonen

Lantmäterirådet
Markku Markkula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.