151/2021

Helsingfors den 17 februari 2021

Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av skyddsområdet som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa

Ärendets bakgrund

I Janakkala kommun påträffades döda viltlevande fasaner som undersöktes av Livsmedelsverket för förekomst av aviär influensa. 21.1.2021 bekräftades med hjälp av laboratorieprover förekomsten av högpatogen aviär influensa av typ H5N8. Livsmedelsverket beslöt 22.1.2021 att inrätta en restriktionszon kring det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet är uppenbart onödigt med beaktande av att beslutet avvecklar tidigare påförda restriktioner och förbud.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket avvecklar det skyddsområde som 22.1.2021 inrättats i Janakkala enligt lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 §. De åtgärder som bestämts för skyddsområdet upphör att gälla när detta beslut träder i kraft 17.2.2021. De områden som har hört till skyddsområdet förblir inom övervakningsområdet, där åtgärderna som nämns nedan i detta beslut fortfarande ska iakttas.

Efter avvecklandet av skyddsområdet utgörs restriktionszonen av ett övervakningsområde. Övervakningsområdets gräns ligger på tio kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer.

Övervakningsområdets exakta geografiska läge och gränser framgår av den karta som är bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Eftersom det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen besluter Livsmedelsverket fortfarande om följande åtgärder på övervakningsområdet:

Åtgärder som gäller övervakningsområdet
Åtgärder i övervakningsområdet för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska se till att fordon som besöker djurhållningsplatsen tvättas och decinficeras till behövliga delar när de besöker djurhållningsplatsen om fordonen kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska i anslutning till djurhållningsplatsens ingång och utgång reservera möjlighet för besökare att decinficera sina skor i en decinfektionsbassäng och att tvätta och decinficera händerna.

– Besökare ska ta på sig skyddskläder som används enbart på djurhållningsplatsen och byta skor vid ingång och utgång så att fotspåren från skor som används inne inte möter fotspåren från de skor som används utanför samt att tvätta och decinficera händerna när de går in och ut.

Det är förbjudet att:

– hålla fjäderfän utomhus i övervakningsområdet med beaktande av de undantag och möjligheter till dispens som stadgas i jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 12 §;

– föra fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller liknande evenemang i övervakningsområdet och att

– släppa ut fjädervilt ur fångenskap i naturen i övervakningsområdet.

MOTIVERINGAR

Aviär influensa hos fåglar är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras aviär influensa som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § fattar Livsmedelsverket beslut om att inrätta eller avveckla en restriktionszon. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar (4/15) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller skyddsområdet och övervakningsområdet och om avveckling av restriktionszonen.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 4 § avvecklas en restriktionszon när misstanke om djursjukdom har uteslutits. I annat fall kan skyddsområdet avvecklas när det har gått minst 21 dygn sedan de prov togs där sjukdomen bekräftades, om avvecklandet inte anses äventyra fjäderfänas och andra fåglars hälsa. Efter det att skyddsområdet har avvecklats kvarstår områdena alltjämt inom övervakningsområdet.

Inga nya fall av aviär influensa hos vilda fåglar har konstaterats i Janakkalaområdet. Med beaktande av den högpatogena aviära influensans spridning hos vilda fåglar och det konstaterade fallet vid en djurhållningsplats för fåglar i Janakkala bedömer Livsmedelsverket att misstanke om aviär influensa inte helt kan uteslutas i Janakkala kommun. Det har dock gått minst 21 dygn efter provtagningen utan att misstanke om nya fall har framkommit. Därför anser Livsmedelsverket att man kan avveckla skyddsområdet.

Livsmedelsverket anser att de ifrågavarande åtgärderna fortfarande är nödvändiga i övervakningsområdet för att bekämpa den konstaterade aviära influensan och för att förhindra att den sprids.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen. Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1–6, 33–37, 84 och 116 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar (4/15) 1–3, 5–13 och 17 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1–3 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 ja 10

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 17 februari 2021

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Tiia Tuupanen tel. 0295 205 107 eller per e-post (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi).

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionförvaltningsverken

Janakkala kommun

Loppis kommun

Tavastehus stad

Kommunalveterinär

Djurhållningsplatser för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap inom restriktionszonen

Bilaga 1

Karta över restriktionszonen

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

BESVÄRSTID

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

BESVÄRSSKRIFTENS INNEHÅLL

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

BESVÄRSSKRIFTENS BILAGOR

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

RÄTTEGÅNGSAVGIFT

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

KONTAKTUPPGIFTER
Tavastehus förvaltningsdomstol
Adress: Raatihuoneenkatu 1
13100 TAVASTEHUS
Telefonväxel: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.