137/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om audiovisuella tjänster

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om audiovisuella tjänster (1245/2014) 8 § 2 mom.,

ändras 1 och 6 §, sådana de lyder, 1 § i förordning 396/2018 och 6 § delvis ändrad i förordning 396/2018, samt

fogas till förordningen en ny 2 a § och en ny mellanrubrik före den, som följer:

1 §

Utöver vad som föreskrivs i 207 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) har en leverantör av audiovisuella innehållstjänster en sådan betydande koppling till Finland att leverantören kan anses vara etablerad i Finland, om

1) leverantörens huvudkontor finns i en stat eller besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är part i den europeiska konventionen om television över gränserna (FördrS 87/1994), nedan Europarådets televisionskonvention, och en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i Finland,

2) en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är parter i Europarådets televisionskonvention och leverantörens huvudkontor finns i Finland,

3) ingen betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är parter i Europarådets televisionskonvention, men leverantören har inlett verksamheten i enlighet med finsk lagstiftning och bedriver ekonomiskt betydande verksamhet i Finland,

4) en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i Finland och leverantören har sitt huvudkontor i Finland medan besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i ett tredjeland,

5) en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i Finland och leverantören har sitt huvudkontor i ett tredjeland medan besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i Finland.

Etablering av en leverantör av videodelningsplattformar
2 a §

Utöver vad som föreskrivs i 226 b § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation kan en leverantör av videodelningsplattformar anses vara etablerad i Finland, om leverantören ingår i en koncern enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) och moderföretaget eller ett dotterföretag till leverantören av videodelningsplattformar är etablerat i Finland. Om moderföretaget eller dotterföretagen är etablerade i flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses leverantören av videodelningsplattformar vara etablerad i Finland om moderföretaget är etablerat i Finland.

Om moderföretaget till leverantören av videodelningsplattformar inte är etablerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses leverantören av videodelningsplattformar vara etablerad i Finland om ett dotterföretag är etablerat i Finland.

Om det finns flera dotterföretag och vart och ett av dem är etablerat i olika stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses leverantören av videodelningsplattformar vara etablerad i Finland om något av dotterföretagen inledde sin verksamhet i Finland och fortfarande bedriver ekonomisk verksamhet i Finland.

6 §

Sådana evenemang av samhällelig betydelse i Finland som avses i 212 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är

1) de olympiska sommar- och vinterspelen arrangerade av Internationella olympiska kommittén,

2) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer arrangerade av Internationella fotbollsförbundet,

3) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer arrangerade av Europeiska fotbollsförbundet,

4) världsmästerskapen i ishockey för herrar och ishockey för damer arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,

5) världsmästerskapen i nordiska skidgrenar arrangerade av Internationella skidförbundet,

6) världsmästerskapen i friidrott arrangerade av Internationella friidrottsförbundet,

7) europamästerskapen i friidrott arrangerade av Europeiska friidrottsförbundet.

De i 1 mom. avsedda öppnings-, semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer, öppnings-, semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer och semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i världsmästerskapen i ishockey för herrar och ishockey för damer ska sändas i sin helhet som direkta sändningar.

Övriga i 1 mom. avsedda evenemang kan sändas helt eller delvis som direkta eller som bandade sändningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 11 februari 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Ledande sakkunnig
Päivi-Maria Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.