127/2021

Helsingfors den 4 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 3 §, 19 § 2 mom. samt 20, 23 och 25 §,

sådana de lyder, 3 och 25 § i förordning 735/2017, 19 § 2 mom. i förordning 656/2014, 20 § i förordning 812/2018 och 23 § i förordning 212/2015, som följer:

3 §
Priserna per enhet för sådan gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning som ordnas vid internatskolor

Om en anordnare av gymnasieutbildning med stöd av 4 § 2 mom. i gymnasielagen har ålagts att ordna utbildning enligt gymnasielagen vid en internatskola, höjs priset per enhet i fråga om studerande som får inkvartering och måltider vid internatskolan med ett belopp som är 40 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för gymnasieutbildning.

19 §
Beräkning av antalet studerande i gymnasier

Antalet studerande i gymnasieutbildning och antalet studerande inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning beräknas separat. I antalet studerande i gymnasieutbildning medräknas de som studerar för att avlägga hela gymnasiets lärokurs. I antalet studerande medräknas också de studerande som fullgör sin läroplikt i enlighet med en plan som avses i 8 § i läropliktslagen (1214/2020). Vid beräkningen av det antal studerande som avses i denna paragraf beaktas inte studerande som deltar i utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service.


20 §
Omvandling till studerandeantal av enskilda läroämnen i gymnasiet och av prov för en särskild examen som avlagts av läropliktiga

Studier för studerande som antagits för att slutföra ett eller flera läroämnen i gymnasiet omvandlas till studerandeantal genom att antalet kurser som fullgjorts under det läsår som föregår finansåret av de i statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) avsedda i gymnasiets lärokurs ingående obligatoriska kurser och riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier divideras med 15 och den under det läsår som föregår finansåret avlagda mängden obligatoriska och riksomfattande valfria studier i studiepoäng enligt statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018) divideras med 30.

De prov för en särskild examen enligt 36 § 2 mom. i gymnasielagen som avlagts av läropliktiga omvandlas till studerandeantal genom att mängden i gymnasiets lärokurs ingående obligatoriska och riksomfattande valfria studier i studiepoäng enligt statsrådets förordning om gymnasieutbildning som fullgjorts under det läsår som föregår finansåret divideras med 60.

Det på i 1 och 2 mom. avsedda sätt erhållna studerandeantalet läggs till det viktade medeltal av antalet studerande för gymnasiet som avses i 19 §.

Vid beräkning av det genomsnittliga priset per enhet för gymnasiet under det år som avses i 24 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet används dock antalet fullgjorda kurser och antalet studiepoäng under det år för vilket kostnaderna beräknas som grund vid omvandlingen till antal studerande.

23 §
Studietid som berättigar till finansiering

Vid beräkningen av antalet studerande kan den studerande beaktas som grund för finansieringen för den tid som studierätten enligt 23 § 2 mom. i gymnasielagen varar.

25 §
Lämnande av uppgifter

Anordnaren av verksamheten ska på Utbildningsstyrelsens blanketter lämna undervisnings- och kulturministeriet de i 58 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedda uppgifterna om kostnaderna och verksamhetens omfattning som behövs för att bestämma finansieringen av den grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar samt finansieringen av museer, teatrar och orkestrar.

Anordnare av yrkesutbildning, privata anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning samt statliga läroanstalter och universitetens övningsskolor ska lämna undervisnings- och kulturministeriet de i 58 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedda uppgifterna om kostnader och inkomster genom Utbildningsstyrelsens datainsamling eller genom någon annan datainsamling på det sätt som ministeriet bestämmer.

De uppgifter om antalet elever och prestationer inom den undervisning som avses i 11 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, de uppgifter om antalet studerande och studier i gymnasieutbildning samt de uppgifter om antalet studerandeår och examina och examensdelar inom yrkesutbildningen som behövs för att bestämma finansieringen beaktas i enlighet med de uppgifter som förts in i den nationella informationsresurs inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017). Anordnaren av utbildningen eller verksamheten ska dock lämna undervisnings- och kulturministeriet uppgifter om antalet prestationer som behövs för att bestämma finansiering för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen enligt 5 § i lagen om grundläggande utbildning och finansiering för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt 19 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet genom Utbildningsstyrelsens datainsamling eller genom någon annan datainsamling på det sätt som ministeriet bestämmer.

Uppgifter om kostnaderna och inkomsterna ska årligen lämnas till insamlingen av kostnadsuppgifter före utgången av april månad följande år, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat. Uppgifterna om verksamhetens omfattning ska lämnas inom 10 dagar från statistikföringsdagen, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.

De uppgifter som behövs vid beviljande av ersättning för mervärdesskatt enligt 32 i § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska lämnas årligen senast den 30 juni eller vid en senare tidpunkt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. Förordningen tillämpas första gången vid bestämmande av finansieringen för finansåret 2021.

Förordningens 25 § träder dock i kraft redan den 4 februari 2021. Paragrafen tillämpas första gången vid lämnande av uppgifter om kostnaderna för och verksamhetens omfattning finansåret 2021. På lämnande av uppgifter om kostnaderna för och verksamhetens omfattning finansåret 2020 och tidigare finansår tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Procentsatsen i 3 § i denna förordning tillämpas första gången när finansieringen bestäms för finansåret 2024. Den ovan avsedda procentsatsen är 43,3 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2021, 42 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2022 och 41 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2023.

Helsingfors den 4 februari 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.