84/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 1, 2 och 11 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 941/2018, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om beviljande av nationellt enskilt godkännande av fordon som avses i fordonslagen (82/2021) och om tillsynen över verksamheten hos dem som beviljar enskilt godkännande.

Bestämmelser om innehållet i och förfarandet vid enskilt godkännande och om erkännande i Finland av ett enskilt godkännande som beviljats ett fordon i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i fordonslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) enskilt godkännande ett enskilt godkännande enligt 2 § 54 punkten i fordonslagen,

2) beviljare av enskilt godkännande en serviceproducent med vilken Transport- och kommunikationsverket har ingått avtal om beviljande av enskilda godkännanden av fordon,

3) utförare av enskilt godkännande en person som har rätt att utföra enskilda godkännanden.

Beviljare av enskilt godkännande får i samband med enskilda godkännanden utföra kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar enligt 81 § 2 mom. 1 punkten i fordonslagen.

11 §
Bedömning av tillförlitligheten hos beviljare av enskilt godkännande och utförare av enskilt godkännande

På bedömningen av tillförlitligheten hos beviljare av enskilt godkännande tillämpas det som i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) föreskrivs om bedömning av tillförlitligheten hos den som söker koncession för fordonsbesiktning.

På tillförlitligheten hos utförare av enskilt godkännande och på bedömningen av den tillämpas det som i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet föreskrivs om besiktarnas tillförlitlighet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020
KoUB 19/2020
RSv 215/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8
rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.