80/2021

Helsingfors den 19 januari 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om förenklad riskbedömning av standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 a § 3 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011), sådant momentet lyder i lag 913/2020:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (kommissionens övervakningsförordning) tillämpas på utförande av en i 8 a § 1 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011) avsedd förenklad riskbedömning av standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp.

2 §
Utförande av förenklad riskbedömning

Utsläppshandelsmyndigheten utför en förenklad riskbedömning i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13.2 i kommissionens övervakningsförordning för att bedöma om det förfarande som anges i 8 a § i lagen om utsläppshandel är lämpligt för den ansökande anläggningen. Utsläppshandelsmyndigheten får tillåta användning av standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp endast för de anläggningar i fråga om vilka förfarandet inte medför en ogrundad risk för feltolkningar i den årliga rapport enligt 7 § 2 punkten i lagen om utsläppshandel som ska utarbetas om utsläppen.

3 §
De omständigheter som ska granskas inom ramen för förenklad riskbedömning

Utsläppshandelsmyndigheten ska granska åtminstone följande omständigheter i fråga om anläggningens verksamhet och övervakningsmetoderna för utsläpp när myndigheten utför en förenklad riskbedömning:

1) att anläggningen inte har processutsläpp som avses i artikel 3.31 i kommissionens övervakningsförordning,

2) att anläggningen fastställer utsläppen från bränsle- eller materialmängder på det sätt som föreskrivs i artikel 24 i kommissionens övervakningsförordning,

3) att anläggningen fastställer mängden bränsle och material på det sätt som föreskrivs i artikel 47.4 i kommissionens övervakningsförordning,

4) att anläggningen använder de i 4 § 1 mom. i arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp vid anläggningar (759/2020) angivna standardvärdena som beräkningsfaktorer,

5) att det i anläggningen inte sker i artikel 48 i kommissionens övervakningsförordning avsedda överföringar av koldioxid som ingår i bränsle- eller materialmängden eller i artikel 49 i den förordningen avsedda överföringar av koldioxid,

6) att anläggningen inte har några andra i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel angivna växthusgasutsläpp än koldioxidutsläpp.

4 §
Resultaten av förenklad riskbedömning

Utsläppshandelsmyndigheten kan betrakta ett förfarande enligt 8 a § i lagen om utsläppshandel som lämpligt för en anläggning som utöver de förutsättningar som anges i den ovannämnda paragrafen uppfyller också de omständigheter som ska granskas enligt 3 § i denna förordning, om utsläppshandelsmyndigheten inte känner till andra omständigheter som påverkar utsläppsövervakningens kvalitet.

Om anläggningens verksamhet eller övervakningsmetoderna för utsläpp avviker från de omständigheter som anges ska granskas enligt 3 § eller utsläppshandelsmyndigheten känner till någon annan omständighet som påverkar utsläppsövervakningen, ska utsläppshandelsmyndigheten särskilt begära att verksamhetsutövaren till behövliga delar utreder de i artiklarna 58 och 59 i kommissionens övervakningsförordning avsedda dataflödes- och kontrollförfaranden för övervakning av anläggningens utsläpp och bedöma hur lämplig en avvikande omständighet är för det förfarande som avses i 8 a § i lagen om utsläppshandel.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2021.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 (32018R2066); EUT L 334, 31.12.2018, s. 1

Helsingfors den 19 januari 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Överinspektör
Tarja Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.