61/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 2 § i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016) 2 § som följer:

2 §
Utredning av äganderätten till en fristående tillandning

Lantmäteriverket utreder på tjänstens vägnar äganderätten till fristående tillandningar vid en fastighetsbestämning enligt 11 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995). Fastighetsbestämning får även sökas av den vars fångesman har erhållit den fristående tillandningen på det sätt som avses i 1 § i denna lag och av den som besitter tillandningen i egenskap av ägare.

Lantmäteriverket ska genom offentlig delgivning kalla den som anser sig vara ägare till en fristående tillandning på fastighetsbestämningens målområde att lägga fram en utredning över sin äganderätt till den fristående tillandningen inom sex månader från det att delfåendet av kallelsen anses ha ägt rum. Bestämmelser om offentlig delgivning finns i 62 § i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om tillkännagivande av förrättning finns även i 168 och 169 § i fastighetsbildningslagen.

Uppstår tvist om äganderätten, tillämpas 184 § i fastighetsbildningslagen.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.