60/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 22 och 23 § samt

ändras 21 § som följer:

21 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Forststyrelsen har fattat med stöd av naturvårdslagen finns i den lagen.

Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 18 § 3 mom. får begäras hos Forststyrelsen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf.

Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte kan användas, bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Beslut enligt 2 och 3 mom. får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.