57/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 37 § som följer:

37 §
Ändringssökande

I fråga om den styrkande dokumentationen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen (304/2016).

Om ett beslut eller förbud som meddelas med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § är av sådan natur att det ska verkställas utan dröjsmål, får det i beslutet eller förbudet bestämmas att beslutet eller förbudet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.