50/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 27 § som följer:

27 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna paragraf.

I ett beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av 9 § 1 mom. kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Om de åtgärder som Finlands skogscentral har bestämt inte tål uppskov, kan Finlands skogscentral bestämma att ett beslut över vilket besvär har anförts ska iakttas trots ändringssökandet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Finlands skogscentral har besvärsrätt i fråga om beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om Livsmedelsverkets beslut avviker från skogscentralens förslag. Finlands skogscentral har också besvärsrätt i fråga om ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.