48/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 46 och 51 § i lagen om mätning av virke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 46 och 51 § som följer:

46 §
Sökande av ändring i en officiell mätares beslut

En part i en mätning som är missnöjd med den officiella mätarens beslut får söka ändring i beslutet genom besvär hos mätningsnämnden. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan.

I beslutet får ändring sökas inom 14 dagar från det att parten har fått del av beslutet.

Ett föreläggande om en officiell mätning som ingår i beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte mätningsnämnden beslutar något annat.

51 §
Sökande av ändring i mätningsnämndens beslut

Ändring i mätningsnämndens beslut får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets mätningen har utförts. På ändringssökandet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Mätningsnämnden kan bestämma att dess beslut ska iakttas trots att besvär anförts hos förvaltningsdomstolen, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.