45/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 200/2015, som följer:

20 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av en fiskeriförsäkringsinrättning får begäras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Om ett ärende som gäller samma skadefall är anhängigt vid ett annat besvärsorgan eller i en domstol, ska behandlingen av begäran om omprövning avbrytas till dess att ärendet i fråga har avgjorts.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut om återtagande av godkännandet av en fiskeriförsäkringsinrättning får verkställas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.