42/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 31 §, sådan den lyder i lag 92/2014, som följer:

31 §
Ändringssökande

I sådana beslut av Finlands viltcentral som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och i beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett i 1 mom. avsett beslut av Finlands viltcentral som gäller ett enskilt tillstånd får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.