38/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 45 § i lagen om växtförädlarrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 45 §, sådan den lyder i lag 115/2013, som följer:

45 §
Sökande av ändring i Livsmedelsverkets beslut

Ändring i Livsmedelsverkets beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Bestämmelser om handläggningen av besvär i marknadsdomstolen och om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.