36/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viltskadelagen (105/2009) 47 §, sådan den lyder i lag 93/2014, som följer:

47 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen är belägen.

Omprövning av ett beslut av Finlands skogscentral, Livsmedelsverket och Statskontoret får begäras hos den myndighet som har fattat beslutet.

Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i beslut om statsunderstöd som fattats av jord- och skogsbruksministeriet tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.