30/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 22 §, sådan den lyder i lag 82/2014, som följer:

22 §
Ändringssökande

Omprövning av andra beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten än beslut enligt 6 § eller 5 kap. får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen eller, om det är fråga om en samkommun, samkommunens hemort är belägen.

I beslut av Livsmedelsverket samt i ett beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning eller i något annat beslut av centralen får ändring sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut enligt 6 § eller 5 kap. får ändring sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol med tillämpning av vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.