25/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 23 § i skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skogslagen (1093/1996) 23 §, sådan den lyder i lag 1085/2013, som följer:

23 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Skogscentralen har besvärsrätt i fråga om beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om verkets beslut avviker från centralens framställning. Skogscentralen har också besvärsrätt i fråga om förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.