24/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 51 § i djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen (247/1996) 51 §, sådan den lyder i lagarna 1477/2009 och 1279/2019, som följer:

51 §
Besvär

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären och den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag ska behandlas skyndsamt.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.