5/2021

Helsingfors den 7 januari 2021

Statsrådets förordning om understöd åren 2020−2025 till klimatåtgärder inom markanvändningssektorn och om det anslag som anvisats för detta ändamål

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om användningen av det anslag som årligen anvisas för klimatpolitiken inom markanvändningssektorn under moment 30.40.22 (Främjande av naturresurs- och bioekonomi) i statsbudgeten.

2 §
Definition

I denna förordning avses med markanvändningssektorn de markanvändningskategorier enligt sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk som används i det nationella systemet för inventering av växthusgaser: skogsmark, åkermark, betesmark, våtmark, bebyggd mark och övrig mark.

3 §
Målen för användningen av anslaget

Syftet med de klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som finansieras med anslaget är att stödja Finlands mål om klimatneutralitet 2035. Med hjälp av anslaget främjas på ett övergripande hållbart sätt följande mål i enlighet med principerna för hållbar utveckling:

1) bevara och stärka kolsänkorna och kollagren på kort och lång sikt,

2) minska utsläppen av växthusgaser,

3) främja jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen,

4) producera information till stöd för klimatåtgärder och främja användningen av denna information.

4 §
Användningssätten för anslaget

Jord- och skogsbruksministeriet får använda anslaget för statsunderstöd och offentlig upphandling samt anvisa anslag till statliga ämbetsverk och inrättningar.

5 §
Allmänna förutsättningar för användning av anslaget

Beviljandet av statsunderstöd och anvisandet av anslag ska grunda sig på en helhetsbedömning och på en bedömning av verksamhetens eller projektets förväntade verkningsfullhet när det gäller att nå målen för användningen av anslaget samt kostnadseffektiviteten, kvaliteten och genomförbarheten hos projektet som stöds. En ytterligare förutsättning är att det anges i planen som berör projektet eller verksamheten

1) verksamhetens eller projektets inverkan på de i regeringsprogrammet angivna klimatmålen för markanvändningssektorn samt projektets ekonomiska och övriga samhälleliga betydelse,

2) sakkunskapen hos de personer som deltar i verksamheten eller projektet och annan organisering av genomförandet av projektet, samt

3) en plan för hur resultaten av verksamheten eller projektet ska omsättas i praktiken.

Vid valet av den tjänst som vid offentlig upphandling skaffas med anslaget ska uppmärksamhet fästas vid tjänstens verkningsfullhet när det gäller att nå målen för klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn som helhet samt vid tjänstens kostnadseffektivitet, kvalitet och genomförbarhet.

De personer som genomför ändamålet med anslaget ska ha sakkunskap och erfarenhet i anslutning till den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Jord- och skogsbruksministeriet ska säkerställa att det med stöd av denna förordning inte beviljas statsunderstöd, görs offentlig upphandling eller anvisas anslag till statliga ämbetsverk eller inrättningar så att finansieringen överlappar annan offentlig finansiering.

6 §
Åtgärder som finansieras

Anslaget får i anslutning till de mål som anges i 3 § användas för följande åtgärder:

1) forskning, utveckling och innovationsverksamhet inom markanvändningssektorn,

2) förbättring av kunskapsunderlaget och utveckling av informationssystemen och informationsprodukterna inom markanvändningssektorn,

3) utvecklingsåtgärder som hänför sig till ett klimatsäkert jordbruk enligt följande:

a) användning och skötsel av torvåkrar,

b) hantering av vattenhushållningen samt markens bördighet, diversifierad odling och växtföljd,

c) främjande av bindning och lagring av koldioxid i marken,

d) främjande av jordbrukets anpassning till klimatförändringen,

4) utvecklingsåtgärder som hänför sig till ett klimatsäkert skogsbruk enligt följande:

a) stärkande av skogens kolsänkor och kollager genom främjande av skogens tillväxtförmåga och hälsa (mo- och torvmarker) med hjälp av klimatsäker skogsvård och skogsanvändning,

b) främjande av tillverkning och användning av långlivade träprodukter som fungerar som kollager, forskning och produktutveckling samt utnyttjande av skogsbrukets biprodukter (substitutionseffekter av fossila resurser),

c) främjande av skogsbrukets anpassning till klimatförändringen,

5) utvecklingsåtgärder som hänför sig till förändringar i markanvändningen enligt följande:

a) stödåtgärder för beskogning,

b) åtgärder för att förebygga avskogning,

c) åtgärder för att minska åkerröjning,

6) främjande av våtmarker med flera syften,

7) åtgärder som hänför sig till samordningen av klimatåtgärder och åtgärder för att bevara mångfalden,

8) forskning, försök och förbättring av kunskapsunderlaget när det gäller systemen för koldioxidkompensation och utsläppshandel inom markanvändningssektorn,

9) beredning av en policy för markanvändningssektorn,

10) förbättring av tillförlitligheten hos rapporteringen, beräkningen och kunskapsunderlaget om utsläpp och sänkor,

11) uppgifter i anslutning till målen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 61/1994), Parisavtalet (FördrS 75–76/2016) och Europeiska unionens klimatpolitik samt till annat internationellt samarbete,

12) andra motsvarande åtgärder som främjar målen enligt 3 §.

Anslaget får dessutom användas för samordning, kommunikation och växelverkan, kunskapsöverföring, rådgivning och utbildning i samband med de åtgärder som anges i 1 mom.

7 §
Statsunderstöd för ekonomisk verksamhet

Statsunderstöd får inte beviljas för ekonomisk verksamhet, om inte understödet är förenligt med Europeiska unionens regler om statligt stöd. Den rättsliga grunden för understöd som beviljas i form av statligt stöd ska vara

1) kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen,

2) kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, eller

3) kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, nedan allmänna de minimis -förordningen.

Med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen eller gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn kan statsunderstöd beviljas för följande stödformer:

1) forsknings- och utvecklingsprojekt,

2) innovationsstöd till små och medelstora företag,

3) utbildningsstöd,

4) stöd till rådgivningstjänster,

5) stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder.

När den rättsliga grunden för statsunderstödet är den allmänna gruppundantagsförordningen ska understödet uppfylla de allmänna villkoren i kapitel I i den förordningen samt de särskilda villkoren för stödformen i fråga. När den rättsliga grunden för statsunderstödet är gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn ska understödet uppfylla de allmänna villkoren i kapitel I i den förordningen samt de särskilda villkoren för stödformen i fråga. När den rättsliga grunden för statsunderstödet är den allmänna de minimis -förordningen ska understödet uppfylla de villkor som anges i den förordningen.

8 §
Maximibeloppet av statsunderstöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Maximibeloppet av det statsunderstöd som beviljas med stöd av den allmänna de minimis -förordningen är 90 procent av kostnaderna för verksamheten eller projektet.

Bestämmelser om maximibeloppet av det statsunderstöd som beviljas med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen och gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn finns i nämnda förordningar av kommissionen.

9 §
Statsunderstöd för annan än ekonomisk verksamhet

Statsunderstöd kan beviljas för annan än ekonomisk verksamhet. Om statsunderstödstagaren är en kommun eller ett landskapsförbund, får understöd beviljas för en lagstadgad eller annan uppgift som hänför sig till ändamål i enlighet med denna förordning. Understödets maximibelopp är 90 procent av verksamhetens eller projektets totalkostnader. Om mottagaren av statsunderstöd är Finlands skogscentral, kan understödet beviljas för skötandet av dess offentliga förvaltningsuppgifter som hänför sig till denna förordning. Det understöd som beviljas skogscentralen får täcka kostnaderna för verksamheten eller projektet i sin helhet.

10 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara anses sådana kostnader som behövs för att genomföra den verksamhet eller det projekt som stöds och som är skäliga till sitt belopp. De inkomster som vid genomförandet av verksamheten eller projektet uppstått för mottagaren dras av från totalkostnaderna för verksamheten eller projektet.

Som godtagbara kostnader beaktas de kostnader som enligt bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) samt enligt god bokföringssed ska bokföras som kostnader under understödets användningstid. På de godtagbara kostnaderna för understöden tillämpas jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om allmänna understöd och specialunderstöd. Om understöd beviljas i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen eller gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, bestäms de godtagbara kostnaderna för understöd dock i första hand enligt vad som föreskrivs om de godtagbara kostnaderna för stödformen i fråga.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare anvisningar om godtagbara kostnader när anslaget anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar.

11 §
Oberoende forsknings- och utvecklingsverksamhet samt samarbete

Anslaget får användas för att bedriva oberoende forsknings- och utvecklingsverksamhet för ökad kunskap och förståelse, inbegripet sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som grundar sig på samarbete, under förutsättning att verksamheten ordnas i enlighet med kapitel 2.2.2 i kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01).

12 §
Statsbidragsmyndighet

I fråga om de statsunderstöd som avses i denna förordning är jord- och skogsbruksministeriet statsbidragsmyndighet.

13 §
Finansieringsmottagare

Understöd kan beviljas offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer.

Anslag kan beviljas statliga ämbetsverk och inrättningar.

14 §
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd söks hos jord- och skogsbruksministeriet på en för detta syfte fastställd blankett vid en tidpunkt som meddelas särskilt. Jord- och skogsbruksministeriet publicerar ansökningsannonserna och ansökningsanvisningarna på sin webbplats. Understöd ska sökas innan genomförandet av projektet inleds.

Anslag söks hos jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet meddelar närmare anvisningar om ansökan om anslag.

15 §
Redogörelse för användningen av finansieringen

Statsunderstödstagaren ska lämna jord- och skogsbruksministeriet en redogörelse för användningen av understödet inom tre månader från det att den understödda verksamheten upphörde eller det understödda projektet avslutades. Redogörelsen ska lämnas på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett.

En redogörelse för användningen av anslag ska lämnas på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2025.

Helsingfors den 7 januari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Forstråd
Marja Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.