1272/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 25 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), sådana bestämmelserna lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 1131/2014:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av närings-, trafik- och miljöcentralerna, av arbets- och näringsbyråerna och av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet är

1) följande prestationer som avses i miljöskyddslagen (527/2014):

a) behandling av en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar,

b) behandling av en anmälan om en exceptionell situation,

c) behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten samt

tillsynsåtgärder för att säkerställa att ett beslut som fattats på basis av anmälan iakttas,

d) godkännande av en kontrollplan som avser skyldigheter enligt ett miljötillstånd och ändring av en sådan,

e) prestationer som avses i 205 § i miljöskyddslagen, om verksamhetsutövaren är ett i 206 § i miljöskyddslagen avsett mikroföretag eller en fysisk person som inte bedriver ekonomisk verksamhet,

f) införande av en uppgift i datasystemet för miljövårdsinformation,

2) följande i naturvårdslagen (1096/1996) avsedda beslut för främjande av naturvården i annat syfte än forsknings- eller undervisningssyfte:

a) undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram,

b) undantag från förbudet att ändra en naturtyp,

c) undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art,

d) undantag från bestämmelser om fridlysning av arter,

e) tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter,

f) annat tillstånd enligt naturvårdslagen,

3) följande prestationer som avses i avfallslagen (646/2011):

a) beslut om godkännande i avfallshanteringsregistret och producentregistret i enlighet med avfallslagen,

b) behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar,

c) tillsynsprestationer som avses i 144 § i avfallslagen, om verksamhetsutövaren är ett i 206 § i miljöskyddslagen avsett mikroföretag eller en fysisk person som inte bedriver ekonomisk verksamhet,

4) följande andra miljöbeslut och miljöprestationer:

a) godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd som avses i vattenlagen (587/2011),

b) klassificeringsbeslut samt godkännande av en riskutredning och ett kontrollprogram för en damm som avses i dammsäkerhetslagen (494/2009), om dammens ägare inte är staten,

c) avslagsbeslut som avses i 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995),

d) avslagsbeslut som avses i 101 § i sjötrafiklagen (782/2019),

e) beslut om avvikelse enligt 10 a § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010),

5) följande trafikprestationer:

a) tillstånd att på ett vägområde utföra andra i 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) avsedda arbeten än sådana som gäller placering av kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör eller vatten- och avloppsledningar samt att på ett vägområde placera andra konstruktioner, anläggningar och anordningar än kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör samt konstruktioner, byggnader och anordningar i anslutning till dessa,

b) tillstånd att placera en trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg,

c) anslutningstillstånd,

d) avslagsbeslut som gäller tillstånd i ett trafikärende,

6) följande prestationer enligt lagen om fiske (379/2015):

a) beslut med stöd av 53 § i lagen om fiske om begränsning som gäller fiske,

b) beslut om begränsning av allmänna fiskerättigheter enligt 54 § i lagen om fiske,

c) beslut i ett ärende som gäller avvikelse från fångstmått enligt 57 § i lagen om fiske,

d) beslut i ett ärende som gäller en fiskled enligt 67 § i lagen om fiske,

e) beslut om fiskeförbud i närheten av en damm enligt 71 § i lagen om fiske,

7) följande andra prestationer:

a) ett beslut med anledning av begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) och viltskadelagen (105/2009), om inte beslutet ändras till fördel för den som begär omprövning, i vilket fall beslutet med anledning av begäran om omprövning är avgiftsfritt,

b) lämnande av förhandsbesked som avses i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011).

För de prestationer som avses i 1 mom. 1–4 och 6 punkten tas avgifterna ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet av miljöskyddsskäl, för de prestationer som avses i 5 punkten av annan grundad anledning och för de prestationer som avses i 7 punkten av orsaker som hänför sig till rättsvård.

4 §
Andra prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) på uppdrag baserade utlåtanden och tjänster till utomstående,

2) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

3) användning av lokaler, fastigheter och utrustning samt andra tjänster till utomstående som hänför sig till användningen,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) publikationer, inspelningar och andra motsvarande varor och exemplar av verk,

6) försäljning av i förvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, test och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten och andra rättigheter samt användnings- och stödtjänster,

7) utomståendes meddelanden i publikationer,

8) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.

Beslut om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av utvecklings- och förvaltningscentret, med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

5 §
Vissa bestämmelser om uttag av offentligrättsliga avgifter

För en återkallad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För bifallsbeslut och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

Från handläggningsavgiften för ett ärende som en domstol på grund av överklagande sänt tillbaka för ny behandling dras det belopp av som tagits ut för ett tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Bilaga: AVGIFTSTABELL 1.1.2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.