1255/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om transportservice (320/2017) 86 §, sådan den lyder i lag 301/2018,

ändras 87 §, 89 § 1 mom., 90 § 1 mom., 198 § 1 mom., 204 § 2 mom., 205 § 2 mom., 208 § 2 mom., 219 § 1 mom. och 243 § 4 mom.,

sådana de lyder, 87 § i lagarna 984/2018 och 371/2019, 89 § 1 mom. i lag 371/2019, 90 § 1 mom., 198 § 1 mom., 204 § 2 mom., 205 § 2 mom., 208 § 2 mom. och 243 § 4 mom. i lag 984/2018 och 219 § 1 mom. i lag 301/2018, och

fogas till 53 §, sådan den lyder i lag 1505/2019, ett nytt 5 mom. som följer:

53 §
Förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik

Koncession krävs inte av ett järnvägsföretag som har registrerats i någon annan stat än en EES-stat och som bedriver i den mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering ingångna överenskommelsen om direkt internationell järnvägstrafik (FördrS 85/2016) avsedd järnvägsgränstrafik enbart på spåranläggningar mellan riksgränsen och en järnvägsgränsstation och på spåranläggningar på en järnvägsgränsstation.

87 §
Anmälningar som gäller anställningsförhållanden för förare inom järnvägstrafiken

En järnvägsoperatör ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket eller någon annan som beviljat förarens förarbevis när anställningsförhållandet för en förare i dess tjänst eller verksamheten för en förare som deltar i dess verksamhet inleds eller upphör.

Järnvägsoperatören ska också utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om arbetsoförmåga för en sådan förare som avses i 1 mom. varar längre än tre månader. Järnvägsoperatören ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket också om andra ändringar som påverkar förarbevisets omfattning.

Transport- och kommunikationsverket är skyldigt att underrätta järnvägsoperatören om verket har vidtagit någon av de åtgärder som avses i 242 eller 243 § för att ändra, begränsa eller återkalla en förares förarbevis eller om det har utfärdat ett verksamhetsförbud enligt 249 §.

89 §
Prov för förare inom järnvägstrafiken

Sedan en sådan utbildning som avses i 88 § har slutförts ska föraren med godkänt resultat avlägga prov för att fastställa att föraren har de kunskaper och färdigheter som uppgiften förutsätter. Proven ska examineras av en examinator som har godkänts för uppgiften. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra en förteckning över godkända examinatorer.


90 §
Godkännande av läroanstalter inom järnvägstrafiken

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan och för högst fem år läroanstalter som avses i detta kapitel som anordnar utbildning för förare eller delar av utbildningen, om sökanden har god yrkeskunskap om järnvägssystemet och den kunskap och skicklighet uppgiften kräver samt ändamålsenligt undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra en förteckning över godkända läroanstalter.


198 §
Myndighetens rätt att bestämma om prov eller andra undersökningar

Om Transport- och kommunikationsverket har särskilda skäl att misstänka att innehavaren av ett persontillstånd inte uppfyller kraven för att få och hålla i kraft tillståndet i fråga om kunskaper, skicklighet, hälsotillstånd eller psykologisk lämplighet, kan verket förutsätta att innehavaren genom ett prov, en läkarundersökning eller någon annan undersökning visar att han eller hon fortfarande uppfyller kraven och inom utsatt tid lämnar in ett intyg eller en annan utredning över ett sådant prov, en sådan läkarundersökning eller en sådan annan undersökning till Transport- och kommunikationsverket.


204 §
Godkännande av järnvägsläkare

Transport- och kommunikationsverket kan förnya godkännandet för en järnvägsläkare som uppfyller behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra en förteckning över godkända järnvägsläkare.


205 §
Godkännande av järnvägspsykologer

Transport- och kommunikationsverket kan förnya godkännandet för en järnvägspsykolog som uppfyller behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra en förteckning över godkända järnvägspsykologer.


208 §
Meddelanden om hälsotillstånd och psykologisk lämplighet

De som avses i 1 mom. ska trots sekretessbestämmelserna och även utan en begäran underrätta Transport- och kommunikationsverket vid misstanke om att den som söker eller innehar ett tillstånd inte uppfyller kraven i fråga om hälsotillstånd eller psykologisk lämplighet för tillståndet.


219 §
Allmänna uppgifter som förs in i trafik- och transportregistret

I fråga om fysiska personer får i registret föras in uppgift om

1) namn samt personbeteckning eller födelsetid, om personbeteckning saknas,

2) kön,

3) födelsehemkommun, födelsestat och nationalitet,

4) adress och andra kontaktuppgifter,

5) hemkommun,

6) modersmål och kontaktspråk,

7) en persons död,

8) fotografi och namnteckningsprov,

9) företags- och organisationsnummer, om personen är en enskild näringsidkare,

10) det företag eller den organisation som personen är anställd hos eller i vars verksamhet personen deltar.


243 §
Särskilda bestämmelser om återkallande av tillstånd för järnvägstrafik

När Transport- och kommunikationsverket inleder förfarandet för att återkalla förarbeviset för en förare av rullande materiel, ska föraren och den järnvägsoperatör i vars tjänst föraren är eller i vars verksamhet föraren deltar och som verket känner till utan dröjsmål underrättas om detta.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

RP 113/2020
KoUB 14/2020
RSv 161/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.