1210/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av lagen om varningsmeddelanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om varningsmeddelanden (466/2012) 1 och 3–8 §, av dem 5 § sådan den lyder i lag 1008/2018, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på varningsmeddelanden som myndigheterna utfärdar för förmedling i radio, television och annan teleterminalutrustning.

Bestämmelser om riktade myndighetsmeddelanden finns i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Bestämmelser om myndigheternas skyldighet att informera och ge handledning och råd på annat sätt än genom varningsmeddelanden utfärdas separat.

3 §
Behöriga myndigheter

Varningsmeddelanden får utfärdas av

1) räddningsmyndigheter som avses i 26 § i räddningslagen (379/2011),

2) polisinrättningar,

3) gränsbevakningsmyndigheter som avses i 4 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005),

4) Nödcentralsverket,

5) Polisstyrelsen,

6) riksomfattande enheter under Polisstyrelsen enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltningslagen (110/1992),

7) Strålsäkerhetscentralen,

8) Meteorologiska institutet,

9) Trafikledsverket,

10) Transport- och kommunikationsverket,

11) Livsmedelsverket,

12) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

13) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,

14) ett ministerium,

15) Statens ämbetsverk på Åland.

4 §
Utfärdande av varningsmeddelanden

Ett varningsmeddelande kan utfärdas om det är nödvändigt för att varna allmänheten när det har inträffat en farlig händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller omfattande skada eller förstörelse av egendom.

Den behöriga myndigheten ska när den utfärdar ett varningsmeddelande besluta om meddelandet ska riktas geografiskt till riksomfattande nivå eller regionalt utifrån farans art och andra väsentliga omständigheter med tanke på varningen för faran.

Ett varningsmeddelande kan dessutom utfärdas när den farliga situation som gett upphov till utfärdandet av ett varningsmeddelande är över.

Närmare bestämmelser om innehållet i ett varningsmeddelande och om utfärdande av varningsmeddelanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Förmedling av varningsmeddelanden till allmänheten

Varningsmeddelanden förmedlas till allmänheten i radio och till den applikation för teleterminalutrustning som tillhandahålls av Nödcentralsverket.

Varningsmeddelanden kan dessutom förmedlas i television, om den utfärdande myndigheten beslutar det.

Varningsmeddelanden ska förmedlas till allmänheten omedelbart.

Varningsmeddelandens innehåll får inte ändras vid förmedlingen.

Bestämmelser om skyldigheten för teleföretag och utövare av televisions- eller radioverksamhet att förmedla meddelanden från myndigheterna finns i 243 § 1 mom. 15 punkten och 279 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation samt i 7 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

6 §
De språk som ska användas i varningar till allmänheten

Varningsmeddelanden ska i enlighet med 32 § i språklagen (423/2003) utfärdas på både finska och svenska.

Om en sådan farlig händelse som avses i 4 § 1 mom. har inträffat eller fått följder inom det område som enligt 4 § i sametingslagen (974/1995) är samernas hembygdsområde, ska varningsmeddelandet inom det området dessutom utfärdas på samiska.

7 §
Processen med att utfärda varningsmeddelanden

Den behöriga myndigheten översänder varningsmeddelandet till Nödcentralsverket.

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelandet till applikationen för teleterminalutrustning samt till Rundradion Ab för distribution i radio och television.

Närmare bestämmelser om översändande av varningsmeddelanden till Nödcentralsverket och om förmedling av varningsmeddelanden till Rundradion Ab samt till applikationen för teleterminalutrustning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Översättning av varningsmeddelanden

Nödcentralsverket ska vid behov bistå de myndigheter som avses i 3 § 1–3 och 15 punkten vid översättningen av varningsmeddelanden till det andra nationalspråket. Den myndighet som utfärdar ett varningsmeddelande svarar för att innehållet i meddelandet och dess översättning är korrekt.

Närmare bestämmelser om översättning av varningsmeddelanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 98/2020
KoUB 16/2020
RSv 189/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.