1195/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 18 § 1 mom., 26 § 2 mom., 51 §, 58 § 2 mom. och 61 § 1 mom., av dem 58 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1168/2013, som följer:

5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

18 §
Beslut om teknisk avlyssning

Beslut om teknisk avlyssning som riktas mot en person som berövats sin frihet på grund av brott ska fattas av domstolen på yrkande av en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen.


26 §
Installation och avinstallation av anordningar, metoder eller programvara

Anordningar, metoder och programvara som används för teknisk observation får installeras i utrymmen som används för stadigvarande boende endast om domstolen har gett tillstånd till det på yrkande av en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller om installationen är nödvändig i sådana fall som avses i 17 § 5 mom., 19 § 5 mom. eller 21 § 4 mom.

51 §
Granskning av upptagningar och handlingar

En anhållningsberättigad polisman, en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller en tjänsteman som förordnats av någon av dessa ska utan ogrundat dröjsmål granska de upptagningar och handlingar som uppkommit vid användningen av hemligt inhämtande av information.

58 §
Underrättelse om hemligt inhämtande av information

På yrkande av en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen får domstolen besluta att underrättelsen enligt 1 mom. till den som varit föremål för åtgärden får skjutas upp med högst två år åt gången, om det är motiverat för att trygga pågående inhämtning av information, trygga statens säkerhet eller skydda liv eller hälsa. Domstolen får besluta att underrättelsen ska utebli, om det är nödvändigt för att trygga statens säkerhet eller skydda liv eller hälsa.


61 §
Teleföretags skyldighet att biträda samt tillträde till vissa utrymmen

Ett teleföretag ska utan ogrundat dröjsmål göra de kopplingar i ett telenät som behövs för teleavlyssning och teleövervakning samt tillhandahålla polismyndigheten de uppgifter och redskap samt den personal som behövs för utförande av teleavlyssningen. Detsamma gäller de situationer där polismyndigheten genomför teleavlyssning eller teleövervakning med hjälp av tekniska anordningar. Teleföretaget ska dessutom ge en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen sådana uppgifter som företaget har i sin besittning och som behövs för teknisk spårning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 166/2020
FvUB 25/2020
RSv 202/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.