1190/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986), sådan paragrafen lyder i lag 310/2019, ett nytt 2 mom. och till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1540/1992, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktiebolag och andelslag tillämpas också på sådana i 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda allmänt skattskyldiga utländska samfund som jämställs med sådana aktiebolag eller andelslag som avses i 3 § 4 punkten i den lagen.

7 §

Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten i en sådan situation som avses i 2 § 2 mom. anses koncernförhållandet ha existerat endast under den tid då det utländska samfundet har varit allmänt skattskyldigt i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021.

RP 136/2020
FiUB 33/2020
RSv 217/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.