1167/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 14 december 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om när Strålsäkerhetscentralens prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna.

Om den tillsynsavgift som avses i strålsäkerhetslagen (859/2018) föreskrivs i nämnda lag.

Huruvida prestationer som baserar sig på kärnsäkerhetstillsynen ska vara avgiftsbelagda föreskrivs det om separat.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga prestationer uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av de totalkostnader som staten föranletts av att utföra en prestation.

För prestationer med timdebitering avrundas den tid som använts för prestationen upp till närmaste halvtimme. För prestationen uppbärs dock alltid en avgift som motsvarar minst en halv timme.

På begäran kan prestationen behandlas snabbare om det finns en grundad anledning till påskyndad behandling som hänger samman med organiseringen av arbetet eller verksamheten hos den som beställer eller tar emot prestationen, och den påskyndade behandlingen inte har någon nämnvärd inverkan på behandlingen av andra ärenden. I detta fall uppbärs en avgift förhöjd med 50 procent för prestationen.

Om den avgift som uppbärs för offentligrättsliga prestationer i ett enskilt fall är betydligt större än beloppet av de kostnader som staten föranletts av att utföra dem, kan Strålsäkerhetscentralen beräkna och ta ut avgiften i enlighet med de faktiska kostnaderna för staten.

Avgifterna anges i bilagan.

3 §
Avgifter för begäranden om information

Strålsäkerhetscentralen fattar beslut om de avgifter som ska tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i den lagen, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

4 §
Inverkan på avgiften av beslutet i ett ärenden

Beslutet i ett ärende inverkar inte på den avgift som uppbärs för en offentligrättslig prestation.

Om det ärende som ligger till grund för en offentligrättslig prestation förfaller eller lämnas utan prövning, uppbärs emellertid en avgift endast om Strålsäkerhetscentralen har vidtagit mer än ringa åtgärder vid beredningen av ärendet. Ingen avgift uppbärs heller om ärendet avgörs genom att ett yrkande genast förkastas som grundlöst.

5 §
Avgift för ett ärende som återförvisas för behandling

För behandling av ett ärende som återförvisats av domstol och för ett ärende som gäller sådan rättelse av sakfel som avses i 50 § i förvaltningslagen uppbärs ingen ny avgift. Vid behov justeras avgiften i konsekvens med den fortsatta behandlingsprocessen och slutresultatet.

6 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är sådana prestationer som avses i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Ingen avgift uppbärs heller för att ta en strålkälla ur bruk, för att helt eller delvis upphöra med strålningsverksamhet, för ändring av kontaktuppgifter till innehavare av säkerhetstillstånd eller innehavare av tillstånd för högeffektslaser eller för att upphöra med en dosimetritjänst. Huruvida tillsynen av dessa prestationer ska vara avgiftsbelagd fastställs dock i enlighet med 2 § i denna förordning.

För behandling av begäran om omprövning som avses i 196 § i strålsäkerhetslagen uppbärs inte heller någon avgift.

7 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Strålsäkerhetscentralen prissätter övriga avgiftsbelagda prestationer enligt företagsekonomiska grunder.

Grupper av prestationer som avses i denna paragraf är

1) tillsyn som görs på kundens begäran, strålningsmätningar, kalibreringar, tester, bestrålningar och fastställande av radioaktiva ämnen,

2) utbildningar och övningar,

3) hyra för apparater och lokaler,

4) informationstjänster,

5) dokumentkopior som getts ut på begäran,

6) andra tjänster än de prestationer som avses i 8 §.

8 §
Avgiftsfria övriga prestationer

Avgiftsfria övriga prestationsgrupper är

1) internationellt och nationellt samarbete för att vidmakthålla och främja strålsäkerheten och säkerheten vid användning av kärnenergi,

2) utbildningar och övningar som är viktiga med hänsyn till behovet att trygga den övergripande säkerheten i samhället.

Med övriga avgiftsfria prestationer avses även myndigheters rådgivning, anvisningar, handledning och delgivning, om det föranleder endast ringa kostnader.

Hur kostnader i samband med en prestation ska fördelas och ersättas kan det avtalas om separat, dock högst till utgifternas självkostnadsvärde.

9 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

För prestationer som hänför sig till ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 14 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Bilaga

1. Säkerhetstillstånd

Tabell 1.1.Avgifterna för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (gäller strålbehandling med strålbehandlingsapparater endast enligt vad som anges i tabell 1.3).

Prestation Avgift Anmärkning
Nytt tillstånd – kategori 3 eller E 625 €
Nytt tillstånd – kategori 2 935 €
Nytt tillstånd – kategori 1 1 455 €
Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor. 210 € Högst fem apparater. Flera apparater än dessa 155 €/h.
Nytt tillstånd – gruvdrift som medför exponering för naturlig strålning 155 €/h
Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändringar till större kategori eller till kategori E. 210 €
Ändring av tillstånd i kategori 2 625 €
Ändring av tillstånd i kategori 1 935 €
Byte av verksamhetsutövare 210 €
Byte av strålsäkerhetsansvarig 210 €
Befrielse från säkerhetstillstånd 155 €/h
Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 3 eller E 210 €
Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 2 625 €
Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 1 935 €

Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs med stöd av statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018). I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs. För ärenden som avgörs samtidigt och som gäller samma tillstånd får det tas ut endast en avgift. Om en verksamhetsutövare har flera tillstånd som omfattas av samma ändring tas det ut en avgift enligt ovan för ett av tillstånden och 24 € för varje följande tillstånd som omfattas av ändringen.

Tabell 1.2.Avgifterna för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet (gäller inte inspektioner vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater).

Verksamhetskategori eller verksamhet Avgift Anmärkning
3 625 €
2 830 €
1 1 560 €
Gruvdrift som medför exponering för naturlig strålning 155 €/h

Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs i enlighet med statsrådets förordning om joniserande strålning. I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs.

Tabell 1.3.Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålbehandling med strålbehandlingsapparater och för inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater.

Prestation Avgift Anmärkning
Nytt säkerhetstillstånd för strålbehandling 6 655 €
Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat 8 320 € Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar både foton- och elektronstrålning eller apparat med neutronstrålbehandlingsapparat
Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat 5 200 € Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar antingen foton- eller elektronstrålning
Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat 3 120 € Strålbehandlingsapparat med en energi, efterladdnings- eller röntgenbehandlingsapparat
Ändring av tillstånd tillägg av strålbehandlingsapparat 1 350 €
Annan ändring av tillstånd eller behandling av ändringsanmälan I enlighet med ovanstående tabell för ändring av ansökan

2. Dosregister för arbetstagare

Tabell 2.1.Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare.

Prestation Avgift Anmärkning
Elektronisk registrering av dosuppgifter 5 € Registrering av resultatet av mätningen eller av fastställandet av dosen.
Manuell registrering av dosuppgifter 16 € Registrering av resultatet av mätningen eller av fastställandet av dosen.
Dosövervakningsdokument 59 €
Dosrapport för arbetstagare 49 €

3. Dosimetritjänster

Tabell 3.1Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänster.

Prestation Avgift Anmärkning
Ärende som gäller godkännande av dosimetritjänst och av metoderna för fastställande av stråldosen 155 €/h Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.
Inspektion av dosimetritjänst 1 560 €
Test av en dosimetritjänsts funktionsförmåga 155 €/h Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Tabellen 3.1 tillämpas inte på godkännande och tillsyn av sådan verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1.Avgifter förbeslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer.

Prestation Avgift Anmärkning
Godkännande av strålningsmätningar 625 €
Godkännande av strålskyddsutbildning 625 €
Utlåtande om strålskyddsutbildning 625 €
Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert. 625 €
Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarige med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). 625 €

5. Högeffektslaser

Tabell 5.1Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser

Prestation Avgift Anmärkning
Tillstånd 470 €
Ändring av tillstånd 155 €
Inspektion i samband med tillståndsärende 360 €
Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende 570 € Om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen.

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1. Avgifter för övriga prestationer

Prestation Avgift Anmärkning
Behandling av deklaration som avser transport av radioaktiva ämnen 80 € Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater, artikel 4
Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer 155 €/h Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.