1165/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 42 b § 3 mom., 67 § 3 mom. och 68 §,

sådana de lyder, 42 b § 3 mom. i förordning 600/1997 samt 67 § 3 mom. och 68 § i förordning 1786/2009, som följer:

42 b §

Kontosystemet i statens bokföring ska vara klart och tillräckligt specificerat. Kontosystemet ska utformas så att det gör det möjligt att från andra affärstransaktioner särskilja statens interna intäkter och kostnader samt interna fordringar och skulder. För varje finansår ska det finnas en kontoförteckning försedd med anteckningar om användningstiden.


67 §

Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt statens balansräkning och finansieringsanalys görs upp på basis av den huvudbok för statens affärsbokföring som grundar sig på bokföringsenheternas kontouppgifter i enlighet med de scheman för intäkts- och kostnadskalkylen, balansräkningen och finansieringsanalysen som finansministeriet fastställt. I statens bokslut elimineras verkningarna av bokföringsenheternas intäkter och kostnader samt fordringar och skulder med iakttagande av ärendets vikt. De intäkter och kostnader samt fordringar och skulder som ska elimineras dras av från den rad i intäkts- och kostnadskalkylen eller balansräkningen till vilken posten hör. Statskontoret gör upp en elimineringskalkyl av vilken de gjorda elimineringarna framgår.

68 §

För upprättandet av statsbokslutet och bilagor till det ska bokföringsenheten och statens fonder utanför budgeten före en av statskontoret utsatt tidpunkt tillställa statskontoret de redogörelser, baserade på bokföringsenheternas eller fondernas bokföring och bokslut, som statskontoret bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

Förordningens 67 § tillämpas första gången på det statsbokslut som upprättas för finansåret 2020.

Helsingfors den 22 december 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Budgetrådet
Juha Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.