1156/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 4 kap. 3 a och 4 §, sådana de lyder, 3 a § i lag 1145/2017 och 4 § i lag 1203/2013, och

fogas till 4 kap. en ny 1 a § som följer:

4 kap.

Ersättning för resekostnader

1 a §
Ersättning för studerandes resekostnader

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 § har en försäkrad, som enligt 2 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) har rätt till studerandehälsovårdens tjänster, rätt att få ersättning för resekostnader som anknyter till behandlingen av en sjukdom också då resan gjorts till i den lagen avsedd studerandehälsovård för högskolestuderande.

3 a §
Avgångsplats för en icke-brådskande resa

Kostnaderna för en försäkrads resa till en icke-brådskande undersökning eller till icke-brådskande vård ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat om den hade påbörjats vid den enligt lagen om hemkommun (201/1994) bestämda bostad i hemkommunen som antecknats i befolkningsdatasystemet. Om den försäkrade inte har hemkommun i Finland, anses resan ha påbörjats på den adress där den försäkrade enligt egen uppgift huvudsakligen vistas.

4 §
Undersöknings- och vårdenhet

Resekostnaderna för en försäkrad ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat till närmaste undersöknings- och vårdenhet där den försäkrade kan få behövlig undersökning och vård enligt denna lag utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. Om kommunen eller samkommunen har ordnat sjukvård med stöd av 4 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården eller om den försäkrade har beviljats ett sådant tillstånd som avses i 13 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013), ersätts resekostnaderna till den plats där vården getts. Om kommunen eller samkommunen har ordnat sjukvård med stöd av 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården eller om den försäkrade har valt vårdenhet med stöd av 47 eller 48 § i hälso- och sjukvårdslagen, ersätts resekostnaderna högst enligt hur mycket en resa till närmaste undersöknings- och vårdenhet hos en statlig, kommunal eller samkommuns verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården hade kostat.

För en i 1 a § avsedd försäkrad ersätts resekostnaderna för en resa till studerandehälsovård för högskolestuderande högst enligt hur mycket en resa hade kostat till närmaste sådan verksamhetsenhet inom hälsovården som tillhandahåller i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande avsedda tjänster och där den försäkrade kan få undersökning och vård enligt den lagen utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 180/2020
ShUB 38/2020
RSv 175/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.