1145/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena.

2 §
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna lag föreskrivs det om elektronisk kommunikation och rådgivning i samband med tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi samt om de tidsfrister som ska tillämpas i samband med tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa godkännandeförfaranden som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi.

Denna lag tillämpas på i denna lag särskilt angivna tillståndsförfaranden och på andra administrativa förfaranden enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), naturvårdslagen (1096/1996), lagen om fornminnen (295/1963), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), lagen om gödselfabrikat (539/2006), lagen om animaliska biprodukter (517/2015), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, (förordningen om animaliska biprodukter), luftfartslagen (864/2014), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004), elmarknadslagen (588/2013), lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013), territorialövervakningslagen (755/2000), lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) och lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), enligt det som nedan föreskrivs närmare i denna lag.

I fråga om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som nämns i denna lag iakttas vad som föreskrivs i de författningar som nämns i 2 mom., om inte något annat föreskrivs i denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) elektronisk kontaktpunkt en elektronisk ärendehanteringslösning med hjälp av vilken den sökande kan sköta ärenden i samband med de i 6 § nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa förfarandena,

2) elektronisk kommunikation skötsel av ärenden via den elektroniska kontaktpunkten,

3) behöriga myndigheter myndigheter som är behöriga enligt de författningar som nämns i 2 § 2 mom. och som sköter uppgifter i samband med de förfaranden som nämns i 5 §,

4) förnybar energi vindenergi, solenergi, geotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft och biomassa samt deponigas och gas från avloppsreningsverk och biogas, som inte härstammar från fossila källor,

5) produktionsanläggning för förnybar energi en anläggning som producerar energi som helt eller delvis är förnybar energi,

6) kraftverk för förnybar energi en produktionsanläggning som producerar förnybar energi av vilken åtminstone en del är elektricitet,

7) uppgradering av ett kraftverk för förnybar energi uppgradering av ett kraftverk som producerar förnybar energi i syfte att ersätta kapacitet eller att öka anläggningens effektivitet eller kapacitet,

8) sökande en projektutvecklare som har inlett ett ärende som gäller ett i 6 § avsett tillståndsförfarande eller annat administrativt förfarande,

9) projektutvecklare en fysisk eller juridisk person som förbereder genomförandet av ett produktionsanläggningsprojekt.

4 §
Kontaktpunktsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är den kontaktpunktsmyndighet som avses i denna lag.

Kontaktpunktsmyndigheten sörjer i samarbete med de behöriga myndigheterna för den rådgivning till den sökande som ges via den elektroniska kontaktpunkten enligt 8 §.

Kontaktpunktsmyndigheten ska dessutom sörja för den förfarandemässiga rådgivningen i anslutning till de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som nämns i 5 §.

5 §
Tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som omfattas av kontaktpunktsmyndighetens rådgivningsskyldighet

Kontaktpunktsmyndighetens rådgivningsskyldighet enligt 4 § 3 mom. tillämpas på

1) miljötillståndsförfaranden enligt 27 § i miljöskyddslagen och förfaranden för registrering av verksamhet enligt 116 § i den lagen,

2) tillståndsförfaranden enligt 3 kap. 2 och 3 § i vattenlagen, undantagsförfaranden i fråga om skyddet av vattennaturtyper enligt 2 kap. 11 § i den lagen, förfaranden för beviljande av nyttjanderätt enligt 2 kap. 12–14 i den lagen, förfaranden för placering av en ledning på annans vattenområde enligt 2 kap. 5 a § i den lagen och förfaranden för undersökningstillstånd enligt 18 kap. 7 § i den lagen,

3) undantagsförfaranden i fråga om skyddet av naturtyper enligt 31 § i naturvårdslagen, undantagsförfaranden i fråga om fridlysningsbestämmelser enligt 48 § 2 mom. i den lagen och undantagsförfaranden i fråga om artskyddet enligt 49 § 3 och 4 mom. i den lagen, Naturabedömningsförfaranden enligt 65 § i den lagen samt anmälningsförfaranden för åtgärder som påverkar ett Naturaområde enligt 65 b § i den lagen,

4) förfaranden för undersökningstillstånd enligt 10 § i lagen om fornminnen och tillståndsförfaranden för att rubba en fast fornlämning enligt 11 § i den lagen,

5) tillståndsförfaranden för hantering och upplagring enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt anmälningsförfaranden för hantering och upplagring enligt 24 § i den lagen,

6) byggnadstillståndsförfaranden för transportrörsystem och förfaranden för byggnadstillstånd och anmälan i fråga om upplagring av naturgas enligt en författning som har utfärdats med stöd av den lag som nämns i 5 punkten,

7) godkännandeförfaranden för anläggningar enligt 14 § i lagen om gödselfabrikat,

8) registrerings- och godkännandeförfaranden enligt 33 § i lagen om animaliska biprodukter och artiklarna 23 och 24 i förordningen om animaliska biprodukter,

9) förfaranden för flyghindertillstånd enligt 158 § i luftfartslagen,

10) planläggningsförfaranden enligt markanvändnings- och bygglagen, bygglovsförfaranden enligt 125 § i den lagen, förfaranden för åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen samt förfaranden för rivningslov och förfaranden för rivningsanmälan enligt 127 § i den lagen, förfaranden för avgörande av planeringsbehov enligt 137 § i den lagen, förfaranden för placering av samhällstekniska anordningar enligt 161 § i den lagen och förfaranden för undantagsbeslut enligt 174 § i den lagen,

11) förfaranden för utnyttjanderätt enligt 6 § i lagen om Finlands ekonomiska zon och förfaranden för samtycke till byggande inom den ekonomiska zonen enligt 7 § i den lagen,

12) förfaranden för projekttillstånd för byggande av högspänningsledning enligt 14 § i elmarknadslagen, förfaranden för lämnande av kommunens samtycke enligt 17 § i den lagen och anmälningsförfaranden för byggande och avvecklande av kraftverk enligt 64 § i den lagen,

13) förfaranden för utsläppstillstånd enligt 8 § i lagen om utsläppshandel,

14) anmälningsförfaranden för vindkraftverk enligt 5 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft,

15) förfaranden för inlösningstillstånd enligt 2 kap. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter och förfaranden för undersökningstillstånd enligt 84 § i den lagen,

16) förfaranden för tillstånd till undersökning och kartläggning av havsbottnen enligt 12 § i territorialövervakningslagen,

17) förfaranden vid miljökonsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

18) förfaranden för registrering av tryckbärande anordningar enligt 51 § i lagen om tryckbärande anordningar.

Kontaktpunktsmyndighetens rådgivningsskyldighet omfattar dessutom försvarsmaktens utlåtandeförfarande för acceptabiliteten hos vindkraftsbyggandet.

2 kap.

Elektronisk kommunikation och rådgivning

6 §
Tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som omfattas av elektronisk kommunikation och rådgivning

Den elektroniska kommunikation och rådgivning som föreskrivs i detta kapitel tillämpas på

1) miljötillståndsförfaranden enligt 27 § i miljöskyddslagen och förfaranden för registrering av verksamhet enligt 116 § i den lagen,

2) tillståndsförfaranden enligt 3 kap. 2 och 3 § i vattenlagen och undantagsförfaranden i fråga om skyddet av vattennaturtyper enligt 2 kap. 11 § i den lagen samt förfaranden för beviljande av nyttjanderätt enligt 2 kap. 12–14 § i den lagen, om de behandlas i samband med ett tillståndsförfarande enligt 3 kap. 2 eller 3 § i den lagen,

3) undantagsförfaranden i fråga om skyddet av naturtyper enligt 31 § i naturvårdslagen, undantagsförfaranden i fråga om fridlysningsbestämmelser enligt 48 § 2 mom. i den lagen och undantagsförfaranden i fråga om artskyddet enligt 49 § 3 och 4 mom. i den lagen samt anmälningsförfaranden för åtgärder som påverkar ett Naturaområde enligt 65 b § i den lagen,

4) tillståndsförfaranden för att rubba en fast fornlämning enligt 11 § i lagen om fornminnen,

5) tillståndsförfaranden för hantering och upplagring enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt anmälningsförfaranden för hantering och upplagring enligt 24 § i den lagen,

6) byggnadstillståndsförfaranden för transportrörsystem och förfaranden för byggnadstillstånd och anmälan i fråga om upplagring av naturgas enligt en författning som har utfärdats med stöd av den lag som nämns i 5 punkten,

7) godkännandeförfaranden för anläggningar enligt 14 § i lagen om gödselfabrikat,

8) registrerings- och godkännandeförfaranden enligt 33 § i lagen om animaliska biprodukter och artiklarna 23 och 24 i förordningen om animaliska biprodukter,

9) förfaranden för flyghindertillstånd enligt 158 § i luftfartslagen,

10) bygglovsförfaranden enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen, förfaranden för åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen samt förfaranden för rivningslov och förfaranden för rivningsanmälan enligt 127 § i den lagen samt förfaranden för avgörande av planeringsbehov enligt 137 § i den lagen och förfaranden för undantagsbeslut enligt 174 § i den lagen, om de behandlas i samband med ett bygglovsförfarande enligt 125 § i den lagen,

11) förfaranden för samtycke till byggande inom den ekonomiska zonen enligt 7 § i lagen om Finlands ekonomiska zon,

12) förfaranden för projekttillstånd för byggande av högspänningsledning enligt 14 § i elmarknadslagen och anmälningsförfaranden för byggande och avvecklande av kraftverk enligt 64 § i den lagen,

13) förfaranden för utsläppstillstånd enligt 8 § i lagen om utsläppshandel,

14) anmälningsförfaranden för vindkraftverk enligt 5 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft.

Den elektroniska kommunikation och rådgivning som föreskrivs i detta kapitel tillämpas också på ändringsförfaranden i fråga om ärenden som gäller tillstånd och andra administrativa förfaranden enligt 1 mom., om de är en förutsättning för uppförande, uppgradering, anslutning till nätet eller drift av en produktionsanläggning för förnybar energi.

7 §
Elektronisk kommunikation

Om uppförande, uppgradering, anslutning till nätet eller drift av en produktionsanläggning för förnybar energi förutsätter ett i 6 § nämnt tillståndsförfarande eller annat administrativt förfarande, kan den sökande sköta ärenden med anknytning till förfarandet via den elektroniska kontaktpunkten.

Den elektroniska kommunikation som avses i 1 mom. omfattar alla faser i förfarandet från det att ärendet inleds till det att beslutet meddelas.

I fråga om de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som sker via den elektroniska kontaktpunkten sköter de behöriga myndigheterna de kontakter som hänför sig till ärendet med den sökande via den elektroniska kontaktpunkten.

8 §
Rådgivning via den elektroniska kontaktpunkten

Den sökande ska på begäran ges sådan rådgivning som avses i 8 § 1 mom. i förvaltningslagen (434/2003) och som gäller de i 6 § i denna lag nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa förfarandena via den elektroniska kontaktpunkten.

3 kap.

Tidsfrister

9 §
Tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som omfattas av en tidsfrist

De tidsfrister som anges i detta kapitel tillämpas på

1) miljötillståndsförfaranden enligt 27 § i miljöskyddslagen,

2) tillståndsförfaranden enligt 3 kap. 2 och 3 § i vattenlagen och undantagsförfaranden i fråga om skyddet av vattennaturtyper enligt 2 kap. 11 § i den lagen samt förfaranden för beviljande av nyttjanderätt enligt 2 kap. 12–14 § i den lagen, om de behandlas i samband med ett tillståndsförfarande enligt 3 kap. 2 eller 3 § i den lagen,

3) undantagsförfaranden i fråga om skyddet av naturtyper enligt 31 § i naturvårdslagen,

4) tillståndsförfaranden för att rubba en fast fornlämning enligt 11 § i lagen om fornminnen,

5) tillståndsförfaranden för hantering och upplagring enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt anmälningsförfaranden för hantering och upplagring enligt 24 § i den lagen,

6) byggnadstillståndsförfaranden för transportrörsystem och byggnadstillståndsförfaranden för upplagring av naturgas enligt en författning som har utfärdats med stöd av den lag som nämns i 5 punkten,

7) förfaranden för flyghindertillstånd enligt 158 § i luftfartslagen,

8) bygglovsförfaranden enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen, förfaranden för åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen och förfaranden för rivningslov enligt 127 § i den lagen samt förfaranden för avgörande av planeringsbehov enligt 137 § i den lagen och förfaranden för undantagsbeslut enligt 174 § i den lagen, om de behandlas i samband med ett bygglovsförfarande enligt 125 § i den lagen,

9) förfaranden för samtycke till byggande inom den ekonomiska zonen enligt 7 § i lagen om Finlands ekonomiska zon,

10) förfaranden för projekttillstånd för byggande av högspänningsledning enligt 14 § i elmarknadslagen.

De tidsfrister som föreskrivs i detta kapitel tillämpas också på ändringsförfaranden i fråga om ärenden som gäller tillstånd och andra administrativa godkännanden enligt 1 mom., om de är en förutsättning för uppförande, uppgradering, anslutning till nätet eller drift av ett kraftverk för förnybar energi.

10 §
Tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden i fråga om kraftverk för förnybar energi

Den sammanlagda varaktigheten av de i 9 § nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa godkännandeförfarandena för ett kraftverk för förnybar energi vilka utgör förutsättning för uppförande, anslutning till nätet och drift av kraftverket får inte överstiga två år.

Den sammanlagda varaktigheten av de i 9 § nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa godkännandeförfarandena för ett kraftverk för förnybar energi vars kapacitet för elproduktion understiger 150 kilowatt får inte överstiga ett år.

Den sammanlagda varaktigheten av de i 9 § nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa godkännandeförfarandena för uppgradering av ett kraftverk för förnybar energi får inte överstiga ett år.

De behöriga myndigheterna ska behandla de ärenden som gäller förfaranden som nämns i 9 § inom de tidsfrister som anges i 1–3 mom. Om fler än ett av de i 9 § nämnda tillståndsförfarandena eller andra administrativa godkännandeförfarandena utgör förutsättning för uppförande, uppgradering, anslutning till nätet och drift av ett kraftverk för förnybar energi, ska de behöriga myndigheterna genom samarbete sörja för att tidsfristerna iakttas och vid behov komma överens om behandlingstiderna. Kontaktpunktsmyndigheten ska vid behov bistå de behöriga myndigheterna att komma överens om behandlingstiderna vid olika förfaranden.

Närmare bestämmelser om förfarandet mellan de behöriga myndigheterna i situationer som avses i 4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Beräkning av tidsfrist

De tidsfrister som anges i 10 § omfattar alla faser i tillståndsförfarandena och de andra administrativa godkännandeförfarandena från inledande av ärendet till delgivning av beslut.

Tidsfristen börjar löpa från tidpunkten för inledandet av det första ärendet som ett i 9 § nämnt tillståndsförfarande eller administrativt godkännandeförfarande gäller.

Tidsfristen slutar löpa vid tidpunkten för den sista delgivningen av ett beslut om ett i 9 § nämnt tillståndsförfarande eller administrativt godkännandeförfarande.

I tidsfristen räknas inte den tid under vilken den sökande inte har något ärende som gäller ett i 9 § nämnt tillståndsförfarande eller administrativt godkännandeförfarande anhängigt.

Närmare bestämmelser om beräkning av den tidsfrist som avses i 1–4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Uppföljning av tidsfristerna

Kontaktpunktsmyndigheten ska följa upp hur de tidsfrister som avses i 10 § iakttas.

Den behöriga myndigheten ska se till att den elektroniska kontaktpunkten har uppdaterade uppgifter om behandlingsfasen för ett i 9 § nämnt tillståndsförfarande eller annat administrativt godkännandeförfarande, om sökanden sköter sina ärenden via den elektroniska kontaktpunkten.

Den behöriga myndigheten ska inom en skälig tid underrätta kontaktpunktsmyndigheten om inledande av ett ärende som gäller ett i 9 § nämnt tillståndsförfarande eller annat administrativt godkännandeförfarande för ett kraftverk och om delgivning till sökanden av ett beslut i ärendet, om den sökande inte sköter förfarandet i fråga via den elektroniska kontaktpunkten.

Närmare bestämmelser om innehållet i den behöriga myndighetens underrättelseskyldighet enligt 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Förlängning av tidsfristen och avbrott i tidsfristen

Den tidsfrist som anges i 10 § förlängs med motsvarande tid som åtgår till följande förfaranden:

1) undantagförfaranden enligt 48 § 2 mom. i naturvårdslagen samt enligt 49 § 3 och 4 mom. i den lagen,

2) förfaranden för utsläppstillstånd enligt 8 § i lagen om utsläppshandel,

3) ändringssökande i fråga om beslut som gäller i 9 § i denna lag nämnda tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden.

En förutsättning för förlängning av tidsfristen enligt 1 mom. är att den sökande inte har några andra i 9 § nämnda tillståndsförfaranden eller administrativa godkännandeförfaranden anhängiga. Ett pågående förfarande utgör i det fallet dock inget hinder för förlängning av tidsfristen, om behandlingen eller avgörandet av ärendet är beroende av avgörandet i ett ärende som gäller ett förfarande som nämns i 1 mom.

Kontaktpunktsmyndigheten kan förlänga tidsfristen enligt 10 § med högst ett år om det är motiverat på grund av exceptionella omständigheter.

Kontaktpunktsmyndigheten ska besluta om ett avbrott i tidsfristen, om den sökande lämnar in en ansökan om saken. Avbrott i tidsfristen söks för viss tid.

Närmare bestämmelser om förfarandet för förlängning av tidsfristen och för beräkning av tidsfristen vid avbrytande av den och om exceptionella omständigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Upphörande av beräkningen av tidsfrist

Kontaktpunktsmyndigheten kan besluta att beräkningen av en tidsfrist enligt 10 § upphör, om ett i 9 § nämnt tillståndsförfarande eller annat administrativt godkännandeförfarande av skäl som beror på den sökande varit avbrutet i minst ett års tid i en följd eller sammanlagt i minst ett års tid.

Kontaktpunktsmyndigheten ska besluta att beräkningen av tidsfristen upphör, om den sökande lämnar in en ansökan om saken.

4 kap.

Handbok

15 §
Innehållet i handboken

Handboken innehåller övergripande anvisningar för alla projektutvecklare om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi.

Närmare bestämmelser om innehållet i handboken får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Sammanställning, publicering och uppdatering av handboken

Kontaktpunktsmyndighetens uppgift är att samordna sammanställningen av handboken samt publiceringen och uppdateringen av handboken. De behöriga myndigheterna deltar i sammanställningen och uppdateringen av handboken i fråga om de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som nämns i denna lag och som hör till deras behörighet.

Handboken publiceras på kontaktpunktsmyndighetens webbplats.

Närmare bestämmelser om sammanställningen, publiceringen och uppdateringen av handboken får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Rätt att få uppgifter

Kontaktpunktsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de behöriga myndigheterna få sådana uppgifter om den sökande, produktionsanläggningsprojektet och behandlingssituationen för ärendet i fråga om de i 6 § nämnda tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som är under behandling eller har behandlats vid den behöriga myndigheten vilka är nödvändiga för fullgörandet av kontaktpunktsmyndighetens uppdrag enligt denna lag.

18 §
Styrning och uppföljning

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet enligt denna lag hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

19 §
Sökande av ändring i kontaktpunktsmyndighetens beslut

I beslut som kontaktpunktsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

RP 187/2020
EkUB 34/2020
RSv 178/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.