1133/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (66/2009) 6 kap. 5 § 5 punkten och 8 §,

ändras 6 kap. 5 § 4 punkten samt

fogas till 1 kap. nya 3 och 4 § och till 4 kap. nya 1 a och 1 b § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Lokal energisammanslutning

I denna förordning avses med lokal energisammanslutning en juridisk person

1) som producerar, levererar, förbrukar, aggregerar eller lagrar energi eller som tillhandahåller energieffektivitetstjänster, laddningstjänster för elfordon eller andra energitjänster till sina medlemmar eller delägare,

2) som baseras på frivilligt och öppet deltagande,

3) som de facto kontrolleras av sina medlemmar eller delägare,

4) vars medlemmar eller delägare är fysiska personer, kommuner eller andra lokala myndigheter, eller små eller medelstora företag,

5) som har som främsta mål att ge sina medlemmar eller delägare eller det närområde där den är verksam miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar, snarare än att generera ekonomisk vinst,

6) för vilken en distributionsnätsinnehavare svarar för elmätningen på medlemmarnas eller delägarnas eldriftställen,

7) vars medlemmars eller delägares eldriftsställen är belägna inom samma fastighet eller inom en motsvarande fastighetsgrupp och har anslutits till distributionsnätsinnehavarens distributionsnät genom samma anslutning, och

8) vars elproduktionsaggregat och ellager hör till en sådan anslutning som avses i 7 punkten.

En lokal energisammanslutning ska med tanke på utredningen av elleveranserna registrera sig hos den distributionsnätsinnehavare som svarar för den lokala energisammanslutningens elmätningar. Med tanke på utredningen och mätningen av elleveranserna har den lokala energisammanslutningen till uppgift att till distributionsnätsinnehavaren anmäla vilka eldriftsställen som hör till den lokala energisammanslutningen, enligt vilka andelar elproduktionen och uttaget av el ur lagret samt inmatningen av el i distributionsnätet fördelar sig mellan eldriftsställena samt ändringar i dessa uppgifter. Ett eldriftsställe kan anmälas tillhöra endast en sådan lokal energisammanslutning eller endast en sådan i 4 § avsedd grupp av aktiva kunder åt gången på vilken den krediteringsberäkning per balansavräkningsperiod som avses i 4 kap. 1 b § tillämpas.

4 §
Aktiva kunder

Med tanke på utredningen av elleveranser kan slutförbrukare bilda en grupp av aktiva kunder om

1) de tillsammans producerar eller lagrar el eller deltar i flexibilitets- eller energieffektivitetssystem,

2) den verksamhet som avses i 1 punkten inte utgör slutförbrukarnas huvudsakliga kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet,

3) distributionsnätsinnehavaren svarar för elmätningen på slutförbrukarnas eldriftsställen,

4) slutförbrukarnas eldriftsställen är belägna inom samma fastighet eller inom en motsvarande fastighetsgrupp och har anslutits till distributionsnätsinnehavarens distributionsnät genom samma anslutning, och

5) slutförbrukarnas elproduktionsaggregat och ellager hör till den anslutning som avses i 4 punkten.

Med tanke på utredningen av elleveranserna ska en grupp av aktiva kunder registrera sig hos den distributionsnätsinnehavare som svarar för gruppens elmätningar. Gruppen av aktiva kunder har till uppgift att till distributionsnätsinnehavaren anmäla de eldriftsställen som hör till gruppen, enligt vilka andelar elproduktionen och uttagningen av el ur ellagret samt inmatningen av el i distributionsnätet fördelar sig mellan eldriftsställena samt ändringar i dessa uppgifter. Ett eldriftsställe kan anmälas tillhöra endast en sådan grupp av aktiva kunder eller endast en sådan i 3 § avsedd lokal energisammanslutning åt gången på vilken den krediteringsberäkning per balansavräkningsperiod som avses i 4 kap. 1 b § tillämpas.

Vad som i denna förordning föreskrivs om grupper av aktiva kunder tillämpas också på enskilda slutförbrukare som producerar eller lagrar el eller som deltar i flexibilitets- eller energieffektivitetssystem och vars produktionsaggregat eller ellager har försetts med en egen mätapparatur som tillhör distributionsnätsinnehavaren, om de villkor som anges i 1 mom. 2–5 punkten uppfylls.

4 kap.

Balansavräkning

1 a §
Nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod i distributionsnätet

Vid ett eldriftsställe som anslutits till distributionsnätet ska den mängd el som under varje balansavräkningsperiod tas ut ur och matas in i distributionsnätet och som mätts med samma mätapparatur som tillhör nätinnehavaren räknas ihop vid en balansavräkning, om den el som producerats på eldriftsstället har genererats med ett elproduktionsaggregat med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere eller ett kraftverk som består av flera elproduktionsaggregat och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere (nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod). Nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod ska genomföras så att det värde som utnyttjas i balansavräkningen per balansavräkningsperiod bildas av den hopräknade mängden el som ett eldriftsställe tar ut från distributionsnätet och matar in i distributionsnätet under balansavräkningsperioden i fråga. Vid balansavräkningen ska separata tidsserier definieras för mätning av elförbrukningen och elproduktionen på eldriftsstället, så att det erhållna värdet registreras som ett mätvärde för den aktuella balansavräkningsperioden i antingen tidsserien för elförbrukning eller tidsserien för elproduktion.

Det i 1 mom. avsedda värde som utnyttjas i balansavräkningen ska användas vid faktureringen.

1 b §
Behandling av mätuppgifter för lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder vid balansavräkningen

Den el som matas in i distributionsnätsinnehavarens distributionsnät från ett elproduktionsaggregat eller ett kraftverk bestående av flera elproduktionsaggregat eller ellager som tillhör en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder och som mätts med nätinnehavarens mätapparatur ska vid balansavräkningen fördelas på de olika eldriftsställena inom den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder i enlighet med de andelar som energisammanslutningen eller gruppen meddelat, om den nominella effekten för det elproduktionsaggregat, det kraftverk eller det ellager som tillhör den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder är mindre än en megavoltampere. Fördelningen ska göras så att den mängd el som tagits ut från distributionsnätet på eldriftsstället som tillhör en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder och eldriftsställets andel av mängden el som matats in i distributionsnätet, enligt uppgift från den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder, räknas ihop under varje balansavräkningsperiod (krediteringsberäkning per balansavräkningsperiod). Om den mängd el som en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder matar in i distributionsnätet mäts med hjälp av mätapparaturen på ett eldriftsställe där el också tas ut från distributionsnätet ska vid balansavräkningen den del av mängden el som matats in i distributionsnätet och som enligt mätningarna inte har använts på eldriftsstället i fråga under balansavräkningsperioden fördelas mellan de övriga eldriftsställen som hör till den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder.

Om ett eldriftsställes andel av den mängd el som en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder matat in i distributionsnätet under balansavräkningsperioden överskrider den mängd el som på eldriftsstället tagits ut från distributionsnätet under balansavräkningsperioden ska den överstigande delen matas in i distributionsnätet för överföring där. Den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder bestämmer om den mängd el som matats in i distributionsnätet för överföring ska fördelas på varje eldriftsställe som hör till energisammanslutningen eller gruppen i enlighet med eldriftsställets andel då balansavräkningen utförs, eller om den ska räknas i sin helhet till det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet, kraftverket eller ellagret är beläget.

Om eldistributionen eller elleveransen har avbrutits för ett eldriftsställe som hör till en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder ska eldriftsställets andel av den elmängd som energisammanslutningen eller gruppen matar in i distributionsnätet räknas till det driftsställe där produktionsaggregatet, kraftverket eller ellagret är beläget vid krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod.

Nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod ska göras vid balansavräkningen för eldriftsstället, före krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod utförs.

Det värde som krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod ger och som utnyttjas i balansavräkningen ska användas vid faktureringen.

6 kap.

Mätning av elleveranser i elnätet och i en fastighets interna elnät

5 §
Funktionella krav på timmätningsapparatur och nätinnehavarens datasystem för behandling av mätningsuppgifter i elnätet

Den timmätningsapparatur som installeras på ett eldriftsställe och nätinnehavarens datasystem för behandling av mätuppgifter ska ha minst följande egenskaper:


4) mätuppgifterna samt uppgifterna om spänningslösa perioder ska lagras i nätinnehavarens datasystem för behandling av mätuppgifter i vilket de timvisa mätuppgifterna ska bevaras i minst sex år och uppgifterna om spänningslösa perioder i minst två år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod ska genomföras senast den 1 januari 2023 som en tjänst som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Innan nettoberäkningen verkställs som en tjänst som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln kan distributionsnätsinnehavarna själva ordna nettoberäkningen per balansavräkningsperiod i sina distributionsnät.

Den krediteringsberäkning per balansavräkningsperiod som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska stå till distributionsnätsinnehavarnas förfogande från och med den 1 januari 2023. Distributionsnätsinnehavarna kan i sina distributionsnät själva tillhandahålla en krediteringsberäkningstjänst per balansavräkningsperiod till lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder till och med den 30 juni 2023. En distributionsnätsinnehavare som inte själv tillhandahåller tjänsten ska från och med den 1 januari 2023 använda sig av den krediteringsberäkningstjänst som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Om en distributionsnätsinnehavare själv genomför krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod ska hela den mängd el som en lokal energisammanslutning eller grupp av aktiva kunder har matat in i distributionsnätet för överföring där räknas till det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet, kraftverket eller ellagret är beläget.

Från och med den 1 januari 2023 ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln utföra nettoberäkningen av ett eldriftsställes elförbrukning och elproduktion per balansavräkningsperiod samt krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod i perioder på 15 minuter i stället för enligt balansavräkningsperioden, om enheten tar emot eldriftsställets mätuppgifter från distributionsnätsinnehavaren i perioder på 15 minuter.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125

Helsingfors den 22 december 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.