1121/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Regionförvaltningsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för enligt självkostnadsvärdet är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan, med undantag för de prestationer som avses i 2 §.

Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som regionförvaltningsverket svarar för enligt lag och de tillsyns- och granskningsuppgifter vars avgifter anges i bilagan,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag av prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) annat beslut av regionförvaltningsverket som har fattats på ansökan.

Vid fastställandet av självkostnadsvärdet för prestationer som avses i 2 mom. används som självkostnadspris för det arbete som utförts för prestationen det pris per arbetstimme som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Till de avgifter som tas ut för prestationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) läggs dessutom den avgift som Institutet för hälsa och välfärd tar ut för sitt utlåtande enligt 18 § i den lagen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka regionförvaltningsverket tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan är

1) beslut om särskild granskning som fattas med stöd av associationslagstiftningen,

2) förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan,

3) sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut som avses i 22 § i föreningslagen (503/1989),

4) beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

5) miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen,

6) vattenhushållningsärenden som avses i vattenlagen (587/2011) och andra beslut som baserar sig på vattenlagen,

7) mottagande av deposition eller säkerhet.

Avgift enligt 1 mom. 7 punkten tas inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket avgift tas ut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgiftsfrihet för beslut i omprövningsärenden

Avgift tas inte ut för förordnanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller beslut med anledning av begäran om omprövning enligt 81 a § i den lagen. Avgift tas inte heller ut för beslut som gäller begäran om omprövning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

För behandling enligt 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003) av omprövningsärenden som gäller regionförvaltningsverkets egna beslut tas det inte ut någon avgift.

Om regionförvaltningsverket ändrar något annat beslut med anledning av en begäran om omprövning till förmån för den som begärt omprövning, ska någon avgift för beslutet inte tas ut.

4 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan. Om regionförvaltningsverket utfärdar en enda handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut en avgift i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär sänt tillbaka för behandling avdras det belopp som tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon särskild kungörelse- eller handläggningsavgift, om inte något annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppdrag i sådana fall där skötseln av uppdragen inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) sådana utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter samt sådan informationssökning i register och databaser som utförts på beställning,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer,

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) deponering av skyddsdokument enligt lagen om bostadsköp (843/1994) och handlingar om gruppbyggande enligt lagen om gruppbyggande (190/2015),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

6 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Beslut om avgifterna för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt utlämnande av uppgifter som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av regionförvaltningsverket med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Avgifter vid Statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas i tillämpliga delar på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När Statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till trafiktillstånd samt fordonsbeskattning eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets förordning om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestämts i kommunikationsministeriets förordning om avgifter för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2021.

För en prestation i ett ärende som är anhängigt när denna förordning träder i kraft tas en avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2020

Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti Tuppurainen

Lagstiftningsråd
Elina Isoksela

Bilaga: AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.