1063/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), av dessa 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lagarna 495/2005 och 853/2020:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som tas ut för undervisnings- och kulturministeriets prestationer till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Undervisnings- och kulturministeriet tar ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för de offentligrättsliga prestationer som framgår av avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiften tas ut också när ett nekande beslut utfärdas i ett ärende som avses i 1 mom.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Undervisnings- och kulturministeriet tar ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet för tillstånd att få sekretessbelagda handlingar när det är fråga om lärdomsprov. Avgiften är 100 euro.

Avgiften tas ut också när ett nekande beslut utfärdas i ett ärende som avses i 1 mom.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som undervisnings- och kulturministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) publikationer och förlagsservice,

2) fotokopior och andra avskrifter samt sändande av dem med undantag för kopior och utskrifter vilka avses i 2 mom.

3) utredningar, utvärderingar och undersökningar,

4) andra på uppdrag baserade prestationer.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 december 2020

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Juho-Antti Jantunen

Bilaga

Undervisnings- och kulturministeriets offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Prestation Avgift
1) Tillstånd att ordna utbildning enligt gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning 2 160 €
3 och 4 § i gymnasielagen (714/2018)
22 och 28 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
2) Tillstånd att ordna utbildning enligt lagen om grundläggande konst-undervisning 920 €
2 och 3 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
3) Tillstånd att driva läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete 1 150 €
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
4) Ändring av ett sådant tillstånd att ordna utbildning eller en sådan utbildningsuppgift som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning 1 465 €
7 och 39 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
5 § i gymnasielagen (714/2018)
29 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
5) Ändring av ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om grundläggande konstundervisning 540 €
3 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
6) Ändring av ett sådant tillstånd att driva läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete 910 €
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
7) Ändring av ett tillstånd att driva en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete, när det är fråga om namnändring vid läroanstalten 190 €
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
8) Tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen 505 €
9 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
9) Tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller tillstånd för läroplanen för den grundläggande utbildningen att omfatta yrkesinriktade studier 650 €
15 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
12 § i gymnasielagen (714/2018)
10) Tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts 505 €
23 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
11) Försökstillstånd 1 295 €
20 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
18 § i gymnasielagen (714/2018)
20 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
12) Dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning 640 €
8 § i statstjänstemannalagen (750/1994)
9 § i reglementet för statsrådet (262/2003)
13) Beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 200 €
4 § i lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
14) Beslut om förbud mot beslag av utställningsföremål 155 €
2 § i lagen om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland (697/2011)
15) Beslut om rätt att förrätta vigsel i en främmande stat 260 €
112 § i äktenskapslagen (234/1929)
16) Beslut om rätt för en präst som är anställd i en utländsk kyrklig församling att förrätta vigsel 260 €
113 § i äktenskapslagen (234/1929)
17) Tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling 300 €
28 i § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.