1055/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av lagen om ersättning för utbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013) 7 § och

ändras 2 och 3 §, 5 § 3 mom. samt 6 och 10 §, av dem 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1277/2016, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ersättande av kostnader som ordnandet av utbildning orsakar (utbildningsersättning) för de arbetsgivare som inte har rätt till utbildningsavdrag enligt 56 § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller 10 f § 6 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967). Denna lag tillämpas dock inte på statliga ämbetsverk och inrättningar, riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk, Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten. Lagen tillämpas inte heller på hushållsarbetsgivare.

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare gäller även tjänsteinnehavare.

3 §
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar Sysselsättningsfonden.

5 §
Utbildningsersättningens storlek

Den genomsnittliga dagslönen beräknas så att den lönesumma enligt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), nedan finansieringslagen, som utgör grund för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie divideras med det genomsnittliga antal arbetstagare som arbetsgivaren har i sin tjänst och den kvot som på detta sätt erhålls divideras med talet 200.


6 §
Ansökan om utbildningsersättning

Arbetsgivare som omfattas av denna lags tillämpningsområde ansöker om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden.

10 §
Finansiering av utbildningsersättningen

Finansministeriet betalar till Sysselsättningsfonden på ansökan kalenderårsvis det belopp som fonden betalat ut i utbildningsersättning till arbetsgivarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 160/2020
FvUB 24/2020
RsV 179/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.