1054/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) 4 § 2 mom., 8–10 § och 13 § 2 mom., sådana de lyder i lag 925/2010, som följer:

4 §

Månadsersättningens belopp är 50 euro för varje år.

8 §

Särskild ersättning beviljas och utbetalas av Keva. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen på en blankett vars formulär fastställts av Keva. Till ansökan ska fogas utredning av utrikesministeriet om det boende som avses i 1 § och annan utredning som Keva bestämmer. Keva betalar ut ersättningen varje månad på de utbetalningsdagar som Keva fastställer.

9 §

Ändring i Kevas beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i Kevas beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

10 §

Om Keva har gjort en framställning om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om särskild ersättning, kan Keva till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala ut ersättningen till det belopp som enligt framställningen om undanröjande ska anses vara det riktiga.

13 §

Beloppet i 4 § 2 mom. motsvarar värdet 1,446 år 2020 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Det höjda beloppet av särskild ersättning enligt 4 § 2 mom. i denna lag tillämpas från det att lagen träder i kraft även på särskilda ersättningar som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande betalas ut. Höjningen av de särskilda ersättningarna i fråga genomförs så att de särskilda ersättningar som betalas ut den 1 januari 2021 höjs med 29 procent.

RP 193/2020
FvUB 23/2020
RsV 180/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.