1051/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 4 § 2 mom., 5 §, 9 § 1 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom.,

av dem 5 §, 9 § 1 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom. sådana de lyder i lag 568/2019, samt

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 568/2019, en ny 5 punkt, till 9 § 4 mom., sådant det lyder i lag 568/2019, en ny 1 a-punkt och till 9 §, sådan den lyder i lag 568/2019, ett nytt 6 mom. som följer:

4 §
Ändamålet med informationsresursen

De uppgifter som förts in i informationsresursen används dessutom för beviljande av finansiering för undervisning och utbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). De kontaktuppgifter som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten i denna lag används för att samla in den studeranderespons som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och de kontaktuppgifter som avses i 9 § 4 mom. 1 a-punkten används för att samla in den arbetslivsrespons som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


5 §
De gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen samt ansvarsfördelningen mellan dem

Utbildningsanordnarna och i 9 § 6 mom. avsedda aktörer samt Utbildningsstyrelsen är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen. Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter.

Utbildningsanordnarna och i 9 § 6 mom. avsedda aktörer ska i fråga om de uppgifter som de fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen. Utbildningsstyrelsen ska svara för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Om verksamheten hos en utbildningsanordnare eller hos en i 9 § 6 mom. avsedd aktör läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i informationsresursen.

9 §
Uppgifter om yrkesutbildning

En utbildningsanordnare enligt lagen om yrkesutbildning ska för varje studerande som den ger utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning föra in följande uppgifter i informationsresursen:


4) uppgifter som behövs vid beräkningen av de studerandeår som avses i 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt uppgifter som används som viktningsgrund för den basfinansiering och den prestationsfinansiering som avses i den lagen,

5) de kontaktuppgifter för studerande inom examensutbildningen som behövs för att samla in studeranderespons enligt 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Om den studerandes förvärvande av kunnande ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter som läroavtalsutbildning eller i form av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal, införs dessutom


1 a) de kontaktuppgifter för den studerandes ansvariga arbetsplatshandledare som behövs för att samla in arbetslivsrespons enligt 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet,


En i 22 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning avsedd aktör som med stöd av ett fördrag som Finland ingått ordnar examina och utbildning som avses i den lagen ska föra in de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten i denna paragraf.

11 §
Tid för bevarande av uppgifterna i informationsresursen

De uppgifter som gäller tillfälligt avbrytande av studierna, uppgifter som ingår i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och uppgifter som har förts in med tanke på beviljandet av finansiering för undervisning och utbildning ska dock bevaras i endast fem år från det att studierna avslutades eller examen avlades. De kontaktuppgifter för den studerande som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten ska bevaras i tre månader från det att studierna avslutades och de kontaktuppgifter för den ansvariga arbetsplatshandledaren som avses i 9 § 4 mom. 1 a-punkten ska bevaras i tre månader från det att läro- eller utbildningsavtalet avslutades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Skyldigheten att införa kontaktuppgifter enligt 9 § 1 mom. 5 punkten tillämpas inte om den studerandes studier avslutas före den 1 juli 2021. Utbildningsanordnaren får dock införa kontaktuppgifterna även i ett sådant fall. Om den studerande har inlett sina studier före ikraftträdandet av denna lag ska utbildningsanordnaren införa de kontaktuppgifter som avses i nämnda punkt senast den 30 april 2021.

Skyldigheten att införa kontaktuppgifter enligt 9 § 4 mom. 1 a-punkten tillämpas inte på läro- eller utbildningsavtal som avslutas före den 1 juli 2021. Utbildningsanordnaren får dock införa kontaktuppgifterna även i ett sådant fall. Om läro- eller utbildningsavtalet har börjat före ikraftträdandet av denna lag ska utbildningsanordnaren införa de kontaktuppgifter som avses i nämnda punkt senast den 30 april 2021.

De uppgifter som avses i 9 § 6 mom. införs i fråga om personer som vid denna lags ikraftträdande är studerande vid en i det momentet avsedd aktörs läroanstalt, inklusive de examens- och utbildningsdelar samt de delområden av gemensamma examensdelar som avlagts inom utbildningen i fråga före lagens ikraftträdande. De uppgifter som avses i detta moment ska föras in i informationsresursen senast den 30 april 2021.

RP 174/2020
KuUB 13/2020
RSv 186/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.