1048/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 107 § 5 mom. och 117 §, samt

ändras 23 § 2 mom., 77 § 1 mom., rubriken för 107 § och 107 § 3 och 4 mom., 111–113 §, 114 § 1 mom. och 120 § 3 mom. 1 punkten som följer:

23 §
Examina och utbildning som ska anges i anordnartillståndet

Ett anordnartillstånd kan innehålla bestämmelser om rätten att ordna i 8 § 2 punkten avsedd utbildning som förbereder för en yrkesuppgift eller om rätten att vara ett i 35 § i lagen om transportservice (320/2017) avsett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller utbildningscentrum som ger fortbildning.


77 §
Tillämpning av lagstiftningen om arbetstagare och tjänsteinnehavare

På läroavtal tillämpas den lagstiftning som tillämpas på arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på läroavtal som grundar sig på arbetsavtal dock inte 1 kap. 3 och 8 §, 2 kap. 4 och 5 §, 4 kap. 4 och 5 §, 6 kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a, 5 och 6 §, 7 kap. 1–5 och 7–11 §, 9 och 10 kap. samt 13 kap. 3 och 4 § i arbetsavtalslagen.


107 §
Behandling av uppgifter om hälsotillstånd och domar i brottmål

Utbildningsanordnaren ska definiera de uppgifter som innebär hantering av uppgifter enligt 1 och 2 mom.

Utbildningsanordnaren ska förvara de uppgifter som avses 1 och 2 mom. separat från övriga personuppgifter. Uppgifterna ska avföras ur registret omedelbart när det inte längre finns någon grund för att bevara dem för de lagstadgade uppdragen, dock senast fyra år från det att uppgifterna fördes in i registret.

111 §
Begäran om omprövning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag får omprövning av ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag begäras hos regionförvaltningsverket, om beslutet gäller

1) i 11 § avsedd tid för genomförande av handledande utbildning,

2) i 43 § avsedd antagning som studerande,

3) i 64 § avsett särskilt stöd eller i 2 mom. i den paragrafen avsedd anpassning av bedömningen av kunnandet,

4) i 66 § avsedd avvikelse från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet,

5) i 84 § avsedd skyldighet att visa upp ett intyg över narkotikatest,

6) i 96 § 3 mom. avsedd rätt för den studerande att tillfälligt avbryta sina studier,

7) i 97 § avsedda situationer då en studerande ska anses ha avgått.

Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

112 §
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol

I beslut med anledning av begäran om omprövning och i andra beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

113 §
Sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande

Ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag och som gäller indragning eller återställande av studierätten får överklagas genom besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av rättsskyddsnämnden för studerande finns i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011).

114 §
Tid för sökande av ändring

Omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 111 § ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär i förvaltningsdomstol över ett beslut med anledning av en begäran om omprövning enligt 111 § samt besvär över ett beslut som gäller skriftlig varning till en studerande, avstängning för viss tid, uppsägning från internatboende, avhållande från studierna eller indragning eller återställande av studierätten ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.


120 §
Arbetslivskommissionernas uppgifter

Utbildningsstyrelsen ålägger de arbetslivskommissioner som den utser att utöver de uppgifter som avses i 2 mom. eller med avvikelse från arbetsfördelningen enligt examina

1) svara för ordnande och övervakning av prov som avses i 193 § 2 mom. i lagen om transportservice och för utfärdandet av intyg och betyg som avses i 31 § 3 mom. och 32 § 4 mom. i den lagen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 174/2020
KuUB 13/2020
RSv 186/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.