1041/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i körkortslagen (386/2011) 65 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna b och c samt 4 punkten, 72 § 3 mom., rubriken för 76 a § och 76 a § 1 mom. samt rubriken för 76 b §,

sådana de lyder, 65 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna b och c samt 4 punkten i lag 734/2018 och 72 § 3 mom., rubriken för 76 a § och 76 a § 1 mom. samt rubriken för 76 b § i lag 96/2018, som följer:

65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon:

1) trafikförseelse enligt 6 kap. i vägtrafiklagen (729/2018), med undantag av andra gärningar som bestraffas med avgift för trafikförseelse än


b) överträdelse av hastighetsbegränsningarna enligt vägtrafiklagen med motordrivet fordon med mer än 10 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre,

c) överträdelse av hastighetsbegränsningarna enligt vägtrafiklagen med motordrivet fordon med mer än 15 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är högre än 60 kilometer i timmen,


4) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare enligt lagen om transportservice; dock inte förseelse avseende handlingar enligt 39 §,


72 §
Längden på temporärt körförbud

Polisen kan också annars på motiverad begäran bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra, om det med beaktande av längden på behandlingen av brottmålet, hur allvarligt det misstänkta brottet är, de konsekvenser som anges i 66 § 4 mom. eller övriga omständigheter finns vägande skäl för detta och ett till körförbudet anknutet brottmål är anhängigt vid domstol eller i ett bötesförfarande.


76 a §
Förfarande i ärenden som gäller körförbud

Körförbud som avses i 64 § 1 mom., 64 § 2 mom. 3 och 4 punkten och 65 § får meddelas när ett sådant beslut om avgift för trafikförseelse, ett sådant ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande eller strafföreläggande eller en sådan dom som gäller en i de bestämmelserna avsedd gärning har meddelats. Ärendet om körförbud ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats.


76 b §
Hur ändringssökande påverkar körförbud


Denna lag träder i kraft den 11 januari 2021.

RP 17/2020
KoUB 9/2020
RSv 144/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.