1039/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i kärnenergiförordningen (161/1988) 29 och 147 §, av dem 29 § sådan den lyder i förordning 1001/2017 och 147 § sådan den lyder i förordning 1532/2015,

ändras 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 8 § 3 mom., 10 c §, som samtidigt flyttas till 2 a kap., 11, 22 a, 76 och 79 b §, av dem 5, 8, 10 c och 11 § sådana de lyder upphävda och 76 § sådan den lyder i förordning 732/2008, 22 a § sådan den lyder i förordning 1532/2015 och 79 b § sådan den lyder i förordning 1001/2017,

fogas till 5 § 1 mom. en ny 5 punkt, till 7 b § ett nytt 5 mom., till förordningen en ny 7 c § samt en ny 11 §, i stället för den 11 § som upphävts genom förordning 732/2008, av dem 5 och 7 b § sådana de lyder i förordning 732/2008 och 7 b § sådan den lyder i förordning 1224/1996 som följer:

5 §

Kärnavfall som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i kärnenergilagen är inte:


3) radioaktivt avfall som uppkommit vid förädling av uran- eller toriumhaltigt råmaterial då den mängd uran eller torium som under ett år framställs i verksamheten inte överstiger 10 000 kilogram,

4) prov som för undersökning som görs i Finland har tagits av en finsk kärnanläggning eller av kärnavfall som uppkommit i Finland, inte heller

5) sådant avfall som befriats från tillsyn som avses i 27 c § 1 och 2 mom. i kärnenergilagen.

7 b §

En förutsättning för att en överföring av kärnavfall utanför Finlands jurisdiktionsområde i de ovan föreskrivna undantagsfallen ska godkännas är att ett bindande avtal ingåtts mellan aktörerna inom kärnavfallshanteringen om överföringen och att avtalet med beaktande av tidsschemat för dess fullgörande samt övriga villkor kan anses genomförbart med tanke på kärnavfallshanteringen. Vid överföring enligt 6 a § 2 mom. 1 punkten i kärnenergilagen ska dessutom de förfaranden som föreskrivs i 6 a § 3 mom. i kärnenergilagen och 7 c § i förordningen iakttas.

7 c §

Innan ett avtal ingås enligt 6 a § 3 mom. i kärnenergilagen ska skäliga åtgärder vidtas för att säkerställa att

1) den mottagande staten har ingått ett avtal med Europeiska atomenergigemenskapen omfattande använt kärnbränsle och radioaktivt avfall eller är part i konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall,

2) den mottagande staten har ett program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall med mål om en hög säkerhetsnivå som är likvärdiga med de mål som uppställs i kärnenergilagen, och

3) den mottagande statens anläggning för slutförvaring har tillstånd att ta emot sändningen av radioaktivt avfall, att den är i drift före sändningen och att den sköts i enlighet med kraven i den mottagande statens program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall.

8 §

För att förhindra och begränsa men för hälsan och andra skadliga verkningar som beror på strålning från ämnen, anordningar och aggregat som avses i 1 mom. tillämpas strålskyddslagen (859/2018).

10 c §

Verksamheten är i princip säker på det sätt som avses i 27 c § 3 mom. 3 punkten i kärnenergilagen, om de arbetstagare som behandlar avfallet inte behöver klassificeras som strålningsarbetare och den effektiva dosen för en individ i befolkningen är högst 0,01 millisievert per år.

När det är fråga om en olyckssituation, en annan osannolik händelse eller en med dessa jämförbar exceptionell situation, får den effektiva dos som en individ i befolkningen får av den verksamhet som avses i 1 mom. vara högst 1 millisievert per år.

11 §

När inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ett kärnämne som nämns i punkt 2.1. i bilaga A, behövs inget tillstånd enligt kärnenergilagen för införsel av ämnet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

För varje införsel som avses i 1 mom. ska en anmälan göras till Strålsäkerhetscentralen enligt det tillsynssystem för kärnmaterial som avses i 118 §.

22 a §

Den exponering för strålning som personalen vid ett kärnkraftverk, sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen samt vid en kärnavfallsanläggning utsätts för under arbetet samt den exponering för strålning som befolkningen i omgivningen utsätts för av de nämnda anläggningarna och driften av dem ska hållas så låg som det med praktiska åtgärder är möjligt. De anläggningar som avses ovan och driften av dem ska planeras och genomföras på så sätt att personalens och befolkningens exponering för strålning kan begränsas på det sätt som anges i 5–9 § och 10 § 1 och 2 mom. i strålskyddslagen. Bestämmelser om yrkesmässig exponering i samband med strålningsarbete finns i 12 kap. i strålskyddslagen och om dosgränser för arbetstagares exponering för stålning och om referensnivåer för nödsituationer med strålrisk i 3 och 9 kap. i förordningen om joniserande strålning (1034/2018).

76 §

När beslut fattas om de principer på vilka ombesörjningsskyldigheten ska stöda sig, ska beslutet basera sig på att det kärnavfall som uppkommit i samband med eller till följd av användningen av kärnenergi i Finland hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland, med de undantag som anges i 6 a § 2 mom. i kärnenergilagen. Dessa undantag ska beaktas vid beslut om de principer som ombesörjningsskyldigheten ska grunda sig på, om de är av betydelse med tanke på den avfallshanteringsskyldiges ombesörjningsskyldighet.

I beslutet om principerna för ombesörjningsskyldigheten ska nämnas när avfallshanteringsåtgärderna senast ska vidtas.

79 b §

Arbets- och näringsministeriet ska under den tid verksamhet enligt drifttillståndet pågår se till att nedläggningsplanen är tekniskt genomförbar, att säkerhetsprinciperna iakttas och att kostnadsförslagen är tillförlitliga samt be en oberoende expert eller sammanslutning som är förtrogen med analyser av teknisk-ekonomiska kalkyler att göra en bedömning av nedläggningsplanen.

Dessutom ska arbets- och näringsministeriet under den tid verksamhet enligt drifttillståndet pågår begära utlåtande av Strålsäkerhetscentralen om uppdateringen av nedläggningsplanen.

Under den tid verksamhet enligt nedläggningstillståndet pågår ska Strålsäkerhetscentralen se till att nedläggningsplanen är uppdaterad och att tillståndsvillkoren och planerna samt säkerhetsprinciperna följs.


Denna förordning träder i kraft den 22 december 2020.

Helsingfors den 17 december 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Iida Huhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.