1035/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (1289/2018) 1 och 2 § samt bilagan till förordningen som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer tas det ut en avgift som antingen nämns särskilt i avgiftstabellen i bilagan eller som grundar sig på prestationens självkostnadsvärde enligt de prissättningsgrunder som anges i avgiftstabellen.

Skatteförvaltningens i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är

1) beslut om sådan namngivning som avses i 2 § i inkomstskatteförordningen (1551/1992),

2) beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund,

3) beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen,

4) beslut enligt 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) om rätt att dra av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen,

5) tillstånd av Skatteförvaltningen enligt 72 k § i mervärdesskattelagen (1501/1993) till hållande av skattefritt lager,

6) beslut av Skatteförvaltningen enligt 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) att förlänga tiden för återanskaffningsreservering för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreservering för lokaliteter,

7) tillstånd enligt punktskattelagen (182/2010) och tillstånd som det föreskrivs om i de lagar om punktskatt eller accis som anges i 1 § i den lagen eller förordningar som utfärdas med stöd av dem,

8) prisetiketter enligt 11 § i lagen om tobaksaccis (1470/1994),

9) kopia av eller intyg över en sekretessbelagd beskattningshandling, när den lämnas för något annat ändamål än beskattning eller utredning av ekonomisk ställning,

10) upprättande av ett elektroniskt förfarande för lämnande av sekretessbelagda uppgifter i standardformat samt lämnande av sekretessbelagda beskattningshandlingar i elektronisk form annat än som lämnande av uppgifter i standardformat,

11) andra specialprestationer som utförs på uppdrag och gäller användningen av beskattningshandlingar och uppgifter i dem och vars efterfrågan baserar sig på lag eller förordning.

Även lämnandet av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring i beskattningsfrågor eller som redogörelse för fullgörande av skatteplikt innebär lämnande av uppgifter för beskattningsändamål. Med lämnande av uppgifter för utredning av ekonomisk ställning avses lämnande av uppgifter när en annan myndighet eller en privat aktör har begärt en utredning av en skattskyldig om dennes ekonomiska ställning.

Med lämnande av uppgifter i standardformat avses regelbundet lämnande av uppgifter i elektronisk form för samma ändamål till samma mottagare annat än som enstaka utlämnanden av engångskaraktär.

2 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) är de beslut av centralskattenämnden och Skatteförvaltningen som innehåller ett förhandsavgörande samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas eller om att ärendet inte tas upp till prövning eller avskrivs.

För en prestation som avses i denna paragraf tas det ut en beslutsavgift och handläggningsavgift till ett fast belopp enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Skatteförvaltningen kan utöver beslutsavgiften ta ut en handläggningsavgift när den som ansöker om förhandsavgörande i sin skriftliga ansökan inte har specificerat frågan i tillräcklig grad eller lagt fram tillräcklig utredning för avgörandet av ärendet och Skatteförvaltningen begär mer än ringa tilläggsutredning.

Priset på sådana förhandsavgöranden av Skatteförvaltningen som hör till samma helhet är hälften av beslutsavgiften enligt avgiftstabellen.

Med avvikelse från 4 mom. är beslutsavgiften för förhandsavgöranden som gäller bilbeskattning fordonsspecifik.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På de ärenden och avgifter som avses i punkterna 2.7 och 2.9 i del I i förordningens avgiftstabell tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, om ärendet har blivit anhängigt före ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2020

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer för åren 2019–2021

Prestation Pris
I Beslutsavgift och handläggningsavgift
1) Förhandsavgörande av centralskattenämnden
1.1) Beslutsavgift, när beslutet innehåller ett förhandsavgörande av centralskattenämnden och sökanden är
– en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan beskattning än sådan som avses nedan 980 euro
– en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller mervärdesbeskattning i anslutning till dessa eller då sökanden är en annan skattskyldig 2 520 euro
1.2) Beslutsavgift, när meddelandet av beslut förutsätter en synnerligen omfattande utredning. Med synnerligen omfattande utredning avses ett förhandsavgörande vars beredning kräver över 30 timmar expertarbete 4 200 euro
1.3) Handläggningsavgift för ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet 120 euro
2) Annat förhandsavgörande av Skatteförvaltningen
2.1) Beslutsavgift, när beslutet innehåller ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning och sökanden är
– en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan beskattning än sådan som avses nedan 425 euro
– en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsbeskedet gäller inkomstbeskattning av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller då sökanden är en annan skattskyldig 1 260 euro
2.2) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller mervärdesbeskattning 255 euro
2.3) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 425 euro
2.4) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller förskottsuppbörd eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 145 euro
2.5) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller källskatt för begränsat skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst 255 euro
2.6) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller punktskatt
– förhandsavgörandet har krävt en undersökning utförd av tullaboratoriet 550 euro/vara
– förhandsavgörandet har inte krävt en undersökning utförd av tullaboratoriet 385 euro/vara
2.7) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller bilbeskattning 250 euro
2.8) Beslutsavgift, när förhandsavgörandet gäller något annat beskattningsärende 425 euro
2.9) När två eller flera förhandsavgöranden hör till samma helhet tas för varje förhandsavgörande ut hälften av beslutsavgiften enligt punkterna 2.1–2.6 och 2.8, dock minst hela avgiften för det dyraste förhandsavgörandet och sammanlagt högst den avgift som anges i punkt 2.10
2.10) Beslutsavgift, när meddelandet av beslut förutsätter en synnerligen omfattande utredningMed synnerligen omfattande utredning avses ett förhandsavgörande vars beredning kräver över 30 timmar expertarbete 2 520 euro
2.11) Handläggningsavgift för ett ärende i vilket Skatteförvaltningen beslutar att inte meddela förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet. Handläggningsavgift tas också ut när Skatteförvaltningen av den sökande begär mer än ringa tilläggsutredning på grund av att ansökan inte är tillräckligt specificerad eller inte innehåller tillräcklig utredning för avgörandet av ärendet 120 euro
II Offentligrättsliga prestationer
1) Namngivningsbeslut på grund av 2 § i inkomstskatteförordningen 425 euro
2) Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund, när
– beslutet förutsätter sedvanligt utredningsarbete (1–5 timmar) 500 euro
– beslutet förutsätter omfattande utredningsarbete (över 5 timmar) 850 euro
3) Beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen 575 euro
4) Beslut enligt 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt om rätt att dra av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen 575 euro
5) Beslut enligt 72 k § i mervärdesskattelagen om tillstånd till hållande av skattefritt lager 575 euro
6) Beslut enligt 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet att förlänga tiden för återanskaffningsreservering för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreservering för lokaliteter 575 euro
7) Avgift i ett ärende enligt punkterna 1–6, där Skatteförvaltningen inte upptar ansökan till prövning eller avskriver ärendet eller fattar ett annat beslut än ett sådant som avses i punkten i fråga. 120 euro
8) Tillstånd som baserar sig på lagstiftningen om punktskatt eller accis
8.1) Tillstånd som gäller sådana godkända upplagshavare som avses i punktskattelagen
8.1.1) Tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter 770 euro
– dessutom för varje separat upplag 235 euro
– dock högst 1 100 euro
8.1.2) Tillstånd som gäller endast nationella punktskatter 575 euro
– dessutom för varje separat upplag 220 euro
– dock högst 880 euro
8.1.3) Tillstånd när en producent har endast inhemska leveranser eller när tillstånd behövs för förfaranden för flyttning av andra produkter än punktskattepliktiga produkter 110 euro
8.2) Tillstånd som gäller sådana skatterepresentanter som avses i punktskattelagen
– tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter 530 euro
– tillstånd som gäller endast nationella punktskatter 420 euro
8.3) Tillstånd som gäller sådana registrerade mottagare som avses i punktskattelagen
– tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter 595 euro
– tillstånd som gäller endast nationella punktskatter 550 euro
– tillstånd som behövs endast för förfaranden för flyttning av andra produkter än punktskattepliktiga produkter 110 euro
8.4) Tillstånd som gäller sådana registrerade avsändare som avses i punktskattelagen 485 euro
8.5) Övriga tillstånd 155 euro
8.6) Avgift för förlängning eller ringa ändring av de tillståndsbeslut som avses i punkterna 8.1–8.4 340 euro, dock högst den avgift som tas ut för tillståndet
8.7) Avgift i ett ärende enligt punkterna 8.1–8.4 där Skatteförvaltningen ger avslag 165 euro, dock högst den avgift som tas ut för tillståndet
8.8) Avgift för förlängning eller ringa ändring av ett tillståndsbeslut som avses i punkt 8.5 eller avgift i ett ärende enligt punkt 8.5 där Skatteförvaltningen ger avslag 55 euro
9) Lämnande av beskattningsuppgifter som intyg eller kopia 4 euro/styck
– för lämnande av beskattningsuppgifter tas per faktureringsgång ut minstDenna avgift innefattar 1–3 intyg eller kopior. 15 euro
– när lämnandet av uppgifter kräver över ½ h arbete, tas en avgift per timme ut för lämnandet av uppgifter 70 euro/påbörjade timme
10) Lämnande av uppgifter i elektronisk form
10.1) Inledande av lämnande av uppgifter i standardformat
Kostnaderna för en teknisk samarbetspartners arbete
10.2) Annat arbete för fastställande, planering och genomförande än sådant som hänför sig till lämnande av uppgifter i standardformat
– som självkostnadspris för expertarbete inom Skatteförvaltningen tas ut 145 euro/påbörjade timme
– kostnaderna för en teknisk samarbetspartners arbete
11) Andra offentligrättsliga prestationer inom Skatteförvaltningen som avses i 1 § i finansministeriets förordning och som inte specificerats i avgiftstabellen
Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen av prestationen medfört. Om inte annat bestämts tas som självkostnadspris för det expertarbete inom Skatteförvaltningen som utförts för att genomföra prestationen ut 145 euro/påbörjade timme
och som självkostnadspris för kontorsarbete 60 euro/påbörjade timme

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.