1032/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 4 § 1–4 mom., 9 a § 1 mom., 10 b § 1 mom. och bilagan,

sådana de lyder, 4 § 1 och 4 mom. samt 9 a § 1 mom. i lag 1399/2010, 4 § 2 mom. i lag 1225/2018, 4 § 3 mom. i lag 395/2013, 10 b § 1 mom. i lag 1169/2002 och bilagan i lag 886/2020, som följer:

4 §

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabellerna i bilagan till lagen.

Sänkt skatt enligt skattetabell 2 tillämpas på bränslen som används i kombinerad el- och värmeproduktion.

Vad som i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen föreskrivs eller vad som med stöd av den föreskrivs eller bestäms om avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin ska iakttas när skattetabeller tillämpas på produktgrupper som markeras med förkortningen T.

Skatterna i skattetabellerna tillämpas på flytande bränslen som används som sådana eller blandade med annat flytande bränsle eller annat motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle.


9 a §

Den sänkning av skatten som avses i 4 § 2 mom. samt den skattefrihet som avses i 9 § 2, 3 och 5 punkten genomförs så att skatten på produkterna återbärs till användaren på ansökan, om bränslet har använts av någon annan än en godkänd upplagshavare, för skattefritt ändamål eller för ett ändamål som ger rätt till sänkning av skatt.


10 b §

Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 2 på basis av den till förbrukning överlåtna värmen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 167/2020
FiUB 31/2020
RSv 196/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Bilaga

SKATTETABELL 1 A
Tillämpas 1.1.—31.12.2021
Produkt Produkt-grupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskaps-avgift Sam-manlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE cent/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T cent/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanoldiesel R cent/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanoldiesel T cent/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselolja para cent/l 51 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselolja cent/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodiesel-olja R cent/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodiesel-olja T cent/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselolja P cent/l 55 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodiesel-olja P R cent/l 56 28,65 11,60 0,35 40,60
Biodiesel-olja P T cent/l 57 28,65 0,00 0,35 29,00
Lätt brännolja cent/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biobrännolja cent/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biobrännolja R cent/l 63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biobrännolja T cent/l 64 10,33 0,00 0,35 10,68
Tung brännolja cent/kg 71 11,59 18,67 0,28 30,54
Flygpetroleum cent/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Flygbensin cent/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bioflytgas cent/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bioflytgas R cent/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bioflytgas T cent/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40
SKATTETABELL 1 B
Tillämpas 1.1.—31.12.2022
Produkt Produkt-grupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE cent/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T cent/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanoldiesel R cent/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanoldiesel T cent/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselolja para cent/l 51 30,65 23,20 0,35 54,20
Biodiesel-olja cent/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodiesel-olja R cent/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodiesel-olja T cent/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodiesel-olja P cent/l 55 30,65 23,20 0,35 54,20
Biodiesel-olja P R cent/l 56 30,65 11,60 0,35 42,60
Biodiesel-olja P T cent/l 57 30,65 0,00 0,35 31,00
Lätt brännolja cent/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biobrännolja cent/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biobrännolja R cent/l 63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biobrännolja T cent/l 64 10,33 0,00 0,35 10,68
Tung brännolja cent/kg 71 11,59 18,67 0,28 30,54
Flygpetroleum cent/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Flygbensin cent/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bioflytgas cent/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bioflytgas R cent/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bioflytgas T cent/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40
SKATTETABELL 1 C
Tillämpas fr.o.m. 1.1.2023
Produkt Produkt-grupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsbe-redskaps-avgift Sam- manlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE cent/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T cent/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanoldiesel R cent/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanoldiesel T cent/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselolja para cent/l 51 32,65 23,20 0,35 56,20
Biodiesel-olja cent/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodiesel-olja R cent/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodiesel-olja T cent/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodiesel-olja P cent/l 55 32,65 23,20 0,35 56,20
Biodiesel-olja P R cent/l 56 32,65 11,60 0,35 44,60
Biodiesel-olja P T cent/l 57 32,65 0,00 0,35 33,00
Lätt brännolja cent/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biobrännolja cent/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biobrännolja R cent/l 63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biobrännolja T cent/l 64 10,33 0,00 0,35 10,68
Tung brännolja cent/kg 71 11,59 18,67 0,28 30,54
Flygpetroleum cent/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Flygbensin cent/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bioflytgas cent/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bioflytgas R cent/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bioflytgas T cent/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40
SKATTETABELL 2 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION
Produkt Produkt-grupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Lätt brännolja cent/l 60a 5,35 16,90 0,35 22,60
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biobrännolja cent/l 62a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biobrännolja R cent/l 63a 2,70 8,45 0,35 11,50
Biobrännolja T cent/l 64a 2,70 0,00 0,35 3,05
Tung brännolja cent/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Flytgas cent/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bioflytgas cent/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bioflytgas R cent/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bioflytgas T cent/kg 113a 3,47 0,00 0,11 3,58

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.