1008/2020

Helsingfors den 15 december 2020

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (1241/2019) 2 § 11, 15, 16 och 27 punkten, 4 § 11, 13 och 14 punkten, 7 §, 8 § 1 och 3 mom. och 10 § samt

fogas till 2 § en ny 28 punkt som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är:


11) beslut i ärenden som gäller godkännande som kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010), lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) samt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017),


15) beslut i ärenden som gäller godkännande av plan för övervakning av utsläpp eller standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp,

16) beslut i ärenden som gäller verifiering inom utsläppshandeln,


27) beslut om beviljande av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter,

28) behandling av rapporter om verksamhetsnivån i samband med gratis tilldelning av utsläppsrätter.

4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpp tas det av sökanden ut följande avgifter:


11) beslut i ärenden som gäller godkännande av kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel, lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen samt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter:

a) beslut om godkännande som kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande som kontrollör 1 500 euro,


13) beslut i ett ärende som gäller en verksamhetsutövares hållbarhetssystem:

a) beslut om godkännande av omfattande hållbarhetssystem för verksamhetsutövare 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a i denna punkt 4 000 euro,

c) beslut om godkännande av mindre hållbarhetssystem för verksamhetsutövare 4 000 euro,

d) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt c i denna punkt 2 000 euro,

e) beslut om förlängning av giltigheten av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem 550 euro,

f) beslut om överföring av beslut om godkännande för hållbarhetssystem på annan verksamhetsutövare 750 euro,

14) beslut om förhandsbesked som gäller råvaror för biodrivmedel, flytande biobränsle eller biobrännolja 5 000 euro,


7 §
Ansökningsavgifter för tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel och för verifiering av utsläpp

För Energimyndighetens beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel tas det av sökanden ut följande avgifter:

1) beslut för utsläppshandelsperioden 2013–2020 i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 1 900 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 500 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år,

2) beslut för utsläppshandelsperioden 2013–2020 i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 2 000 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 900 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid uppgår till minst 25 000 men högst 50 000 ton per år,

3) beslut för utsläppshandelsperioden 2013–2020 i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 2 600 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 2 500 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid överstiger 50 000 men uppgår till högst 500 000 ton per år,

4) beslut för utsläppshandelsperioden 2013–2020 i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 4 700 euro samt beslut i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 3 500 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid överstiger 500 000 ton per år,

5) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 i ärenden som gäller beviljande av utsläppstillstånd 500 euro,

6) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 i ärenden som gäller ändring av utsläppstillstånd 400 euro,

7) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens utsläpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år, 1 400 euro,

8) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens koldioxidutsläpp uppgår till minst 25 000 men högst 50 000 ton per år, 1 500 euro,

9) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens koldioxidutsläpp överstiger 50 000 men uppgår till högst 500 000 ton per år, 2 100 euro,

10) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens utsläpp av koldioxid överstiger 500 000 ton per år, 4 200 euro,

11) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp 700 euro,

12) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om ändring av plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens utsläpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år, 1 000 euro,

13) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om ändring av plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens koldioxidutsläpp uppgår till minst 25 000 men högst 50 000 ton per år, 1 100 euro,

14) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om ändring av plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens koldioxidutsläpp överstiger 50 000 men uppgår till högst 500 000 ton per år, 1 700 euro,

15) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om ändring av plan för övervakning av utsläpp, om anläggningens utsläpp av koldioxid överstiger 500 000 ton per år, 3 000 euro,

16) beslut för utsläppshandelsperioden efter 2020 om ändring av standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp 500 euro,

17) beslut om justering av utsläppstillstånd och plan för övervakning av utsläpp på grund av byte av verksamhetsutövare 500 euro,

18) beslut om slopande av en kontrollörs besök vid en anläggning 250 euro,

19) beslut om förbättring av metoder för övervakning av utsläpp 500 euro,

20) beslut om tillämpning av lägre nivåer vid fastställande av utsläpp 500 euro,

21) beslut om en anläggnings utsläpp 950 euro.

22) beslut om virtuellt besök vid en anläggning 250 euro.

Avgift enligt 1 mom. 5 och 7–11 punkten tas ut också om ett beslut som avser ett giltigt utsläppstillstånd med stöd av 8 § i lagen om utsläppshandel åtskiljs till beslut om utsläppstillstånd och beslut om plan för övervakning av utsläpp eller standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp. Avgift enligt 1 mom. 7–11 punkten tas ut också om en ändring av de bestämmelser om kontroll av utsläppen i gemenskapen som utfärdats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG förutsätter att anläggningens plan för övervakning av utsläpp eller standardiserade och förenklade plan för övervakning av utsläpp ändras. Avgift enligt 1 mom. 17 punkten tas ut per anläggning, dock för högst fyra anläggningar vid samma byte av verksamhetsutövare.

8 §
Registeravgifter som gäller utsläppshandelsregistret

För Energimyndighetens förvaltning av registret över utsläppsrätter för växthusgaser och utsläppsrätter för luftfart tas det av kontoinnehavare och av kontrollörer som är införda i utsläppshandelsregistret ut följande avgifter:

1) beslut om att öppna ett persondepåkonto i ett register enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 13/2005) 750 euro,

2) beslut om att öppna ett handelskonto 750 euro,

3) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp understiger 25 000 ton per år, samt avgift av registrerad kontrollör 350 euro per år,

4) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp uppgår till minst 25 000 men högst 50 000 ton per år, samt bruksavgift för handelskonto 550 euro per år, samt bruksavgift för persondepåkonto eller för en tidigare verksamhetsutövares konto som öppnats i ett register enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 550 euro per år,

5) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp överstiger 50 000 men uppgår till högst 500 000 ton per år, samt bruksavgift för en luftfartygsoperatörs depåkonto 1 600 euro per år,

6) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp överstiger 500 000 ton per år, 3 600 euro per år.


Bruksavgiften tas ut i sin helhet också i det fall att kontot varit öppet endast en del av året.


10 §
Avgifter för beslut om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter för utsläppshandelsperioderna efter 2020

För Energimyndighetens handläggning och beslut som gäller beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter för befintliga anläggningar i utsläppshandeln eller nya deltagare i utsläppshandeln tas det av sökanden ut följande avgifter:

1) beslut om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter 2 200 euro,

2) beslut om ändring av beslut om beviljande av gratis tilldelade utsläppsrätter 1 200 euro,

3) beslut om godkännande av plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter 1 500 euro,

4) beslut om ändring av beslut om godkännande av plan över metoder för övervakning av gratis tilldelning av utsläppsrätter 600 euro,

5) beslut om virtuellt besök vid en anläggning 250 euro,

6) beslut om slopande av en kontrollörs besök vid en anläggning 250 euro,

7) avgift för behandling av rapporter om verksamhetsnivån 200 euro,

8) uppskattning av de värden som ska lämnas i rapporten om verksamhetsnivån i de situationer som anges i artikel 3.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 950 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 15 december 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Markku Kinnunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.