993/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), sådan paragrafen lyder i lagarna 503/2018 och 796/2020, nya 3 och 4 mom. samt till lagen nya 4 a–4 d § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller också bestämmelser om det centrala samordningskontor som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, och om den kontaktpunkt för produkter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008, nedan förordningen om ömsesidigt erkännande.

Denna lag innehåller också bestämmelser om behöriga myndigheter i ärenden som omfattas av följande rättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet, nedan skodirektivet,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG, nedan textilmärkningsförordningen.

4 a §
Centralt samordningskontor för marknadskontroll

Säkerhets- och kemikalieverket är det centrala samordningskontor för marknadskontroll som avses i artikel 10.3 i marknadskontrollförordningen. Bestämmelser om det centrala samordningskontorets uppgifter finns i marknadskontrollförordningen.

Utöver de uppgifter som anges i marknadskontrollförordningen ska det centrala samordningskontoret samordna myndighetssamarbetet inom marknadskontrollen och bistå marknadskontrollmyndigheterna vid det nationella och internationella samarbetet Det centrala samordningskontoret svarar för beredningen av marknadskontrollmyndigheternas och Tullens samordnade ståndpunkt. Till det centrala samordningskontorets uppgifter hör dessutom att utarbeta en nationell strategi för marknadskontroll tillsammans med den samarbetsgrupp som avses i 4 b §.

Det centrala samordningskontoret samarbetar med marknadskontrollmyndigheterna och Tullen. I sin verksamhet ska det centrala samordningskontoret beakta marknadskontrollmyndigheternas och Tullens ståndpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna och Tullen ska samarbeta med det centrala samordningskontoret.

4 b §
Samarbetsgrupp för marknadskontroll

I anslutning till det centrala samordningskontoret för marknadskontroll finns en samarbetsgrupp för marknadskontroll.

Samarbetsgruppen har till uppgift att stödja det centrala samordningskontoret vid samordningen av myndighetssamarbetet inom marknadskontrollen och vid beredningen av den samordnade ståndpunkt som avses i artikel 10.4 i marknadskontrollförordningen. Samarbetsgruppen deltar i beredningen av den nationella strategin för marknadskontroll.

I samarbetsgruppen ingår representanter för de marknadskontrollmyndigheter som avses i marknadskontrollförordningen och för Tullen. I samarbetsgruppen kan det också finnas representanter för andra myndigheter.

Ordförande för samarbetsgruppen är representanten för det centrala samordningskontoret. Samarbetsgruppen sammanträder vid behov.

4 c §
Kontaktpunkt för produkter

Säkerhets- och kemikalieverket är den kontaktpunkt för produkter som avses i artikel 9 i förordningen om ömsesidigt erkännande.

4 d §
Behörig myndighet i vissa fall

Säkerhets- och kemikalieverket är tillsynsmyndighet i ärenden som avses i skodirektivet och i textilmärkningsförordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i 1 § 4 mom. och i 4 d § träder dock i kraft först den 16 juli 2021. Lagens 4 c § tillämpas först från och med den 16 juli 2021.

RP 154/2020
EkUB 29/2020
RSv 138/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (Text av betydelse för EES.); OJ L 169, 25.6.2019, s. 1–44;
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008 (Text av betydelse för EES.); OJ L 91, 29.3.2019, p. 1–18

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.